[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research อนุกรรมการวิจัยฯ นำเสนอผลงาน

: Mian Menu :
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน
: Search :
: User Online :
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
154 คน
สถิติปีนี้
828 คน
สถิติทั้งหมด
15841 คน
: Top User :
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 26 
 นายคู่บุญ ศกุนตนาค 25 
 ยุตติชน บุญเพศ 14 
 กฤษณา สังข์วะระปรีชา 12 
 นางสุนิดา เกษกัน 11 
 นางรัศมี อ่วมน้อย 10 
 สุพักตรา สำรายสุข
 นายปัญญา พรหมศักดิ์

     "ประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างและใช้ผลในวงจำกัด มีการเผยแพร่ในวงแคบๆ ความรู้จะเก็บอยู่ที่ตัวนักวิจัย นวัตกร และห้องสมุด ยากที่จะเข้าถึงซึ่งความรู้เหล่านี้ ดังนั้น สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจ มาเผยแพร่ไว้ในระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว แล้วพิจารณาเลือกไปประยุกต์ใช้จริง ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริบทของตนเอง"

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โ..... (336)
การนิเทศการพัฒนาครูเรื่องการสอนแบบโครงงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ..... (855)
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ CLIL (Content and Language Integrated Learning) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมา..... (666)
เจ้าของผลงาน เอกสารประกอบการเรียน ชุด Webmaster น้อย เล่มที่ 1 ..... (20)
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ..... (374)
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ..... (310)
วิจัยยอดนิยม นวัตกรรมยอดนิยม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้... (4905)
รูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียนภ... (2507)
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื... (2211)
ชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยเ... (1576)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ... (1126)
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา... (965)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883