วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ประชุม คกก.I-NET (153)

เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.30

ประชุม คกก. I-NET กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน.สนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ประชาสัมพันธ์และประสานงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา (สช.อ.ธารโต 3 คน)