[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1546
Bookmark and Share


 

ายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
1.ค่าช่วยการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นางสาวซาปูเราะห์  ดีนา 925-0-35148-8         3,740.00 อนุบาลแสงสันติ ปอซัน
2 นางสาวรุวัยดา  เจะอูมา 925-0-42780-8         2,130.00 อรุณศาสน์ศึกษา
3 นางสาวอูมีกือซง  มะนุ 925-0-44487-7         2,130.00 อรุณศาสน์ศึกษา
4 นางสาววันดี  ยีเจะโซะ 925-0-47014-2         8,000.00 อิสลามศาสน์วิทยา
5 นางนูริดา  บีดิง 925-0-56950-5         4,260.00 อิสลามศาสน์วิทยา
6 นายอิสมาน  เจะนิ 925-0-09562-7       12,500.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
7 นางสาวอาลีน่า  หะยีเตะ 925-0-47015-0       11,740.00 อิสลามศาสน์วิทยา
8 นางนุรไอดา  ดามิง 907-0-53456-8         7,664.00 อิสลามศาสน์วิทยา
9 นายดูรอแม  ยูโซะ 907-1-84219-3         5,000.00 มูลนิธิสันติวิทยา
10 นางอาอีเสาะ  อับดนเลาะ 907-0-30929-7         3,404.00 ลำหยังวิทยามูลนิธิ
11 นายมะหามะอัยมิง  ดีแม็ง 907-1-85166-4         1,870.00 อิสลามนิติวิทย์
12 นางสาวโชติพันธ์  เจริญมูล 907-0-24431-4         1,870.00 จิปิภพพิทยา
13 นางสาวดวงพร  นามหาญ 907-0-88198-5         2,130.00 จิปิภพพิทยา
14 นางสายเนตร  ช่วยทอง 763-0-38774-1         3,740.00 จิปิภพพิทยา
15 นางรัชนี  จุลกิจ 907-1-90853-4       15,100.00 จิปิภพพิทยา
16 นางสาวกมลพรรณ  เจริญผล 907-0-74026-5         1,870.00 จิปิภพพิทยา
17 นางสุรีนา  คงเรือง 763-0-25402-4         3,740.00 จิปิภพพิทยา
18 นางสายสุดา  เจริญผล 907-1-54369-2       10,045.00 จิปิภพพิทยา
19 นางนิรมล  รักษ์นุกูล 907-0-55367-8         1,870.00 จิปิภพพิทยา
20 นายประเสริฐ  ใจบุญ 907-0-55362-7         1,870.00 จิปิภพพิทยา
21 นางสาวกนกกาญจน์  ม่วงงาม 907-0-88197-7         1,870.00 จิปิภพพิทยา
22 นางสาวอัมพร  หวังนุรักษ์ 907-0-21888-7         1,870.00 จิปิภพพิทยา
23 นายอับดนเลาะ  กาซอ 907-1-91860-2         8,000.00 ศาสน์สามัคคี
24 นางสาวนริศรา  หมู่เก็ม 763-0-02260-3         3,740.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
25 นางซอบะห์  กียะ 925-1-22518-4         1,450.00 ธรรมพิทยาคาร
26 นางคอลียะ  หะแว 925-0-52407-2       11,740.00 ศึกษาธรรมวิทยา
27 นางสาวฮาซีย๊ะ  หะยีอาแว 925-0-23490-2         4,260.00 เตรียมวิทยา
28 นางสาวรอฮานา  ยะผา 929-0-68602-2         4,800.00 อิสลามศาสน์วิทยา
29 นางสาวสุมิตา  ฮามะ 907-0-60334-9         1,318.00 ดารุลบารอกะฮ
30 นางสุรี  เบ็ญโส๊ะ 907-1-79689-2         8,000.00 อามานะศักดิ์
31 นางนิกอรีเยาะ 907-1-92674-5         8,500.00 จงรักสัตย์วิทยา
32 นางรอสนะ  อับดุลวาฮับ 929-0-06098-0         1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
33 นางยันนะ  เดอระเซาะ 907-0-32392-3         3,639.00 จงรักสัตย์วิทยา
34 นางปรียา  ทองแก้ว 907-1-46343-5       12,000.00 เจริญศรีศึกษา
35 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 929-1-27837-8         3,870.00 เจริญศรีศึกษา
36 นางสาวนิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2         1,870.00 เจริญศรีศึกษา
37 นางวรุณี  เจริญแก้ว 763-0-20173-7         5,450.00 เจริญศรีศึกษา
38 นายวีรวัฒน์  บัวแก้ว 929-0-40558-9         4,275.00 เจริญศรีศึกษา
39 นางสมใจ  เขียวหมี 907-1-32467-2       10,000.00 อนุบาลสว่างวิทย์
40 นายอับดุลรอแม  สะมะแอ 907-0-57272-9         3,639.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
41
นางซอบารียะห์  ปะจู 907-1-77171-7         7,043.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
42 นายแวอับดุลรอเฮม  เจะหะมะ 907-0-28087-6         1,702.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
43 นายเจะอาลี  เจะกาเดร์ 907-1-79283-8       11,800.00 ศาสน์สามัคคี
44 นางสาวรอฮานา  มามะ 907-0-53645-5         1,702.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
45 นายกามาลูดิน  เจะเตะ 763-0-03609-4         1,000.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
46 นายมะดารี  มาแจ 907-0-50445-6         5,870.00 กูตงวิทยา
  รวมทั้งสิ้น        236,018.00  
2.ค่ารักษาพยาบาล
1 นางสาวซาลีฮะ  บือซา 907-0-22969-2         2,065.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
2 นายมิตร  เจะหลง 907-1-98313-7         1,498.00 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์
3 นายมะไซนุง  ดือราแม 907-0-35124-2         2,180.00 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์
4 นางบาฮียะห์  ดือราแม 907-1-91048-2         1,493.00 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์
5 นางสาวรวยดา  สะแม 907-1-78873-3         3,123.00 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์
6 นางสาวนัจมีนท์  กาเดย์ 763-0-08486-2           725.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
7 นายมูฮาหมัด  บอเหง 763-0-15343-0         1,390.00 พัฒนศาสตร์
8 นางสาวนูรุอามาณี  สะมะยีตา 485-0-07818-4           695.00 พัฒนศาสตร์
9 นางสาวสากีเราะ  ตีโด 925-0-51902-8           300.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
10 นางสาวฮาบีบะห์  มะแอ 763-0-25773-2         1,980.00 สันติศาสน์วิทยา
11 นางสาวมาเรียม  ดอนิ 763-0-15570-0           645.00 สันติศาสน์วิทยา
12 นางสาวระวีวรรณ  หะยีลาเต๊ะ 929-0-56107-6         3,856.00 สันติศาสน์วิทยา
13 นางสาวสากีย๊ะ  ยะโกะ 763-0-22159-2         1,305.00 สันติศาสน์วิทยา
14 นางสาวรอมละห์  มามุ 763-0-31098-6           450.00 สันติศาสน์วิทยา
15 นายมูฮัมหมัดเตาเพ็ก  สีบุ้ 763-0-32290-9           510.00 สันติศาสน์วิทยา
16 นางสาวกะแนโสง  สูเรโรจน์ 763-0-32285-2         2,441.00 สันติศาสน์วิทยา
17 นางอามีนะห์  หวังกะจิ 763-0-46278-6       10,361.00 ซอลีฮียะห์
18 นางนุรไอดา  ดามิง 907-0-53456-8           770.00 อิสลามศาสน์วิทยา
19 นางสาวอาลีน่า  หะยีเตะ 925-0-47015-0         1,127.00 อิสลามศาสน์วิทยา
20 นายมาหะมะ  โตะลู 907-0-00136-5       15,856.00 รัศมีสถาปนา
21 นางสาวลตีปะ  ยูโซะ 925-0-26469-0           230.00 รัศมีสถาปนา
22 นายมะกอรี  กือจิ 763-0-02811-3         2,791.00 รัศมีสถาปนา
23 นางสาวอัสมะ  เจะแว 907-0-19408-2       18,392.00 รัศมีสถาปนา
24 นางสาวอาแอเสาะ  วาเตะ 907-0-15009-3           690.00 สันนิธิอิสลาม
25 นางสาวซารีนา  สาแล๊ะ 763-0-20936-3         2,600.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
26 นายอิลฮัม  สาแม็ง 907-0-47872-2         2,453.00 ดรุณวิทยา
27 นายฮารง  กาเจ 907-1-92992-2     100,000.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
28 นางสาวนูรีซัน  บือโต 925-0-47441-5           570.00 อรุณศาสน์ศึกษา
29 นางสาวแวเย๊าะ  แวหะยี 763-0-27120-4         2,844.00 มูฮัมมาดียะห์
30 นางสาวนูฮา  อูซิน 907-0-81333-5         9,117.00 มูฮัมมาดียะห์
31 นายอาหาหมัดสากี  อูซิน 907-1-74641-0         1,594.00 มูฮัมมาดียะห์
32 นางสาวไซน๊ะ  รอยี 932-0-30836-5         2,061.00 นิติอิสลาม
33 นายมะลาเย็ง  แวกะจิ 907-0-53451-7           639.00 อิสลามศาสน์วิทยา
34 นางยามีล๊ะ  อับดุลรอนิง 907-0-53453-3           340.00 อิสลามศาสน์วิทยา
35 นางสาวนูรีซัน  เจะเด็ง 925-0-65707-2         1,970.00 อิสลามศาสน์วิทยา
36 นางสาววันดี  ยีเจะโซะ 925-0-47014-2         1,526.00 อิสลามศาสน์วิทยา
37 นางสาวนูรอัยณีย์  สาแลมะ 925-0-53338-1         2,700.00 สามัคคีธรรมวิทยา
38 นางสาวรูฮัยดา  ปราปง 925-0-63082-4           706.00 แสงธรรมศึกษาปัตตานี
39 นางสาวกามีลา  มูเซะ 929-0-65167-9           530.00 ซอลีฮียะห์
40 นายซำซุเด็ง  เจ๊ะอามะ 907-0-18281-5         2,950.00 ซอลีฮียะห์
41 นางสาวอามีนา  กาโฮง 909-0-46546-4         2,710.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
42 นางสาวไซนับ  กียะ 925-0-28483-7           803.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
43 นางสาวรัสน๊ะ  สะดือเก๊าะ 925-0-31327-6           510.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
44 นางสาวฮาดีบะห์  มอลอ 925-0-25209-9           451.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
45 นางยาวีเย๊าะ  บือซา 907-1-85024-2           783.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
46 นางสาวมาสรี  ยาลาแน 925-0-28125-0           766.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
47 นางสาวนูรีซัน  มะอีซอ 925-0-27183-2           200.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
48 นางสาวไซนุง  แวฮามะ 925-0-27970-1           417.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
49 นางสาวปาตีเมาะ  ยาโงะ 929-0-29220-2         3,942.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
50 นางสาวอิลฮานา  กามา 925-0-42973-8           215.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
51 นายมูฮำหมัด  กาซอ 925-0-23013-3         1,841.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
52 นางสาวนูรฮายาตี  กาลง 925-0-12471-6         1,021.00 อนุบาลแสงสันติปอซัน
53 นายสือกรี  เดะ 925-0-45219-5           400.00 ผดุงศาสน์วิทยา
54 นางปาตีเมาะ  ประดู่ 925-0-27831-4         1,510.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
55 นางสาวปาตีซู อาเยาะแซ 907-0-41171-7           540.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
56 นางสาวซากีน๊ะ  ซาซู 925-0-32531-2         3,489.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
57 นางสาวบัดรียะห์  จะปะกียา 925-0-10185-6       12,664.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
58 นายอัสมาน  หะยีมะลิ 925-0-09592-9           846.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
59 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตคงสง 907-0-01745-8         1,643.00 จิปิภพพิทยา
60 นางสาวจิระนันท์  ถึกงามดี 907-1-70393-2       10,000.00 จิปิภพพิทยา
61 นางรัชนี  จุลกิจ 907-1-90853-4           280.00 จิปิภพพิทยา
62 นางสายเนตร  ช่วยทอง 763-0-38774-1       15,876.00 จิปิภพพิทยา
63 นางสุรีรัตน์  สุขโรจน์ 907-1-38090-4         1,259.00 จิปิภพพิทยา
64 นางจีรวรรณ  เผ่าพิมล 907-1-37990-6         1,306.00 จิปิภพพิทยา
65 นายประเสริฐ  ใจบุญ 907-0-55362-7         6,629.00 จิปิภพพิทยา
66 นางสาวรัตนา  พรมเพ็ชร 907-0-49491-4           920.00 จิปิภพพิทยา
67 นางวรางคณา  เพชรมะโน 907-0-01722-9         8,000.00 จิปิภพพิทยา
68 นางสาวเพ็ญนภา  ทุ่งอาศัย 907-0-55365-1           600.00 จิปิภพพิทยา
69 นางพนา  ไชยรัตน์ 907-1-86431-6         4,863.00 จิปิภพพิทยา
70 นางสมพร  วาสแสดง 907-1-54269-6         5,600.00 จิปิภพพิทยา
71 นายโมอำหมัดสูไฮมี  สะมะแอ 907-0-49493-0         2,190.00 จิปิภพพิทยา
72 นายรุสลัน  ยูนุ 929-0-45695-7         1,755.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
73 นางสาวมาซูนี  แวสะมะแอ 907-0-07308-0           850.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
74 นายแวอาลี  แวนิ 907-1-53995-4       13,928.00 ปัตตานีดารุสลาม
75 นางสาวสุไฮดะห์  มะ 763-0-18968-0           990.00 ปัตตานีดารุสลาม
76 นายมาหะมะ  ดอเลาะกาเดร์ 907-0-37514-1         1,582.00 ปัตตานีดารุสลาม
77 นายอานันท์  สาและ 763-0-03973-5         1,377.00 บากงพิทยา
78 นางสาวฟารีดาห์  บาฮา 763-0-12394-9         2,642.00 บากงพิทยา
79 นางอาตีก๊อหต์  ดือเร๊ะ 907-0-03570-7           551.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
80 นางสาวนูรฮูดา  สาเมาะ 925-0-30159-6         2,226.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
81 นางอาแอเซาะห์  มะบากอ 925-0-01133-4         6,600.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
82 นางสาววีระพร  กอแน็ง 925-0-30450-1           674.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
83 นางสาวยาวารี  เจะเงาะ 925-0-30452-8         4,534.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
84 นางสาวนูรไลลา  สมาแอ 925-0-26752-5           550.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
85 นางสาวสาลีหะ  กาจิ 925-0-26757-6       16,620.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
86 นายอัลบดุลเล๊าะ  กูนา 925-1-16788-5       11,113.00 ผดุงศาสน์วิทยา
87 นายเจะมะรูดิน  อิสมิน 907-0-00541-7           705.00 มูลนิสันติวิทยา
88 นางสาวซูรียะห์  จาเงาะ 925-0-00359-5         4,228.00 ปูลาพัฒนาวิทยา
89 นางสาวนิซัลมา  เจ๊ะเละ 907-0-78917-5           370.00 วัฒนาอิสลาม
90 นางสาวแวดะห์  หยีกาเร็ม 907-0-36015-2         1,048.00 จงรักสัตย์วิทยา
91 นางสาวสารีปะ  แลแตบาตู 763-0-10258-5           650.00 จงรักสัตย์วิทยา
92 นางรอสนะ  อับดุลวาฮับ 929-0-06098-0           715.00 จงรักสัตย์วิทยา
93 นางสาวซัยนับ  เจะอูบง 907-1-97113-9           842.00 จงรักสัตย์วิทยา
94 นายอายิ  มะอุง 907-1-47711-8           905.00 จงรักสัตย์วิทยา
95 นายอายิ  มะอุง 907-1-47711-8           905.00 จงรักสัตย์วิทยา
96 นางสมใจ  เกษทอง 907-1-51870-1         2,495.00 เจริญศรีศึกษา
97 นางสาวมณีฑณา  ศิริวรรณสกุล 763-0-22005-7           251.00 เจริญศรีศึกษา
98 นางปรียา  ทองแก้ว 907-1-46343-5         1,625.00 เจริญศรีศึกษา
99 นางสาวสุเมธี  รัตนวงศ์ 929-1-45825-2           830.00 เจริญศรีศึกษา
100 นางสาวมีสบัฮ  สาเม๊าะ 907-0-67097-6         3,448.00 ดารุลบารอกะฮ
101 นางสาวปาตีเมาะ  ปะจู 763-0-22372-2           750.00 ดารุลบารอกะฮ
102 นางสาวรุ่งนภา  เจริญสุข 907-0-58372-0           925.00 จ้องฮั้ว
103 นายอิบรอเฮม  อูมา 907-0-59071-9           175.00 อามานะศักดิ์
104 นายแวอารง  อาบัส 907-1-67596-3         3,140.00 ศานติธรรมวิทยา
105 นางสาวยาวาเฮ  หะยีแยนา 929-0-45161-0         7,150.00 เตรียมศึกษาวิทยา
106 นายมะรูดี  สาเมาะ 907-0-65707-4           650.00 เตรียมศึกษาวิทยา
107 นายมูฮำมัด  หะยีแวฮามะ 907-0-20706-0           899.00 เตรียมศึกษาวิทยา
108 นางรอกีเยาะ  หะยีแวฮามะ 929-0-07742-5         1,205.00 เตรียมศึกษาวิทยา
109 นางสาวอารีนา  จาหลง 763-0-24059-7         1,747.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
110 นางสาวเจ๊ะหายาตี  บูงอตาหยง 763-0-17617-1           240.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
111 นางยามีล๊ะ  ยามา 907-0-35211-7           690.00 กูตงวิทยา
112 นางสาวอาตีกะห์  อับดุลซอมะ 907-1-89204-2           750.00 ส่งเสริมศาสน์
113 นางสาวอานี  ตาเยะ 763-0-14814-3           750.00 ส่งเสริมศาสน์
114 นางสากีหย๊ะ  ดะแซ 907-1-63332-2           350.00 ส่งเสริมศาสน์
115 นางสาวมารีแย  มาแฮ 763-0-16830-6           570.00 ส่งเสริมศาสน์
116 นายมาหามะสำสูดิน  มะดีเยาะ 907-0-56272-3           450.00 ส่งเสริมศาสน์
117 นางมัสน๊ะ  ปะดอมิง 907-0-21638-8         2,900.00 วัฒนธรรมอิสลาม
118 นายมะยากี  เจ๊ะแว 907-0-07535-0           960.00 วัฒนธรรมอิสลาม
119 นายซูดิง  อูมา 907-1-55034-6           776.00 วัฒนธรรมอิสลาม
120 นายดอเลาะ  ลีโมะ 907-1-86871-0           875.00 วัฒนธรรมอิสลาม
121 นางสาลือมา  ลีโมะ 907-0-06130-9           198.00 วัฒนธรรมอิสลาม
122 นางสาวรอซีด๊ะ  สาเร๊ะ 907-0-15071-9           772.00 วัฒนธรรมอิสลาม
123 นางมีเนาะ  มะลี 907-1-84390-4         2,589.00 วัฒนธรรมอิสลาม
124 นางสาวซัลมีซา  หอแว 907-0-50818-4         1,160.00 วัฒนธรรมอิสลาม
125 นางสาวต่วนฟารีดา  ตูแวปูเต๊ะ 907-0-74190-3       11,939.00 วัฒนธรรมอิสลาม
126 นางสาวรอฮัยณี  สาอิ 907-1-64911-3           422.00 วัฒนธรรมอิสลาม
127 นางสาวสารีหพ๊ะ  มะเร๊ะ 907-1-84359-9           700.00 วัฒนธรรมอิสลาม
128 นางอามีเนาะ  ตาเห 907-1-58174-8           650.00 วัฒนธรรมอิสลาม
129 นางฮามีด๊ะ  ยูโซะ 907-1-84200-2         2,580.00 วัฒนธรรมอิสลาม
130 นายมาหะมะ  ยะโก๊ะ 763-0-47270-6           600.00 สมบูรณ์ศาสน์
131 นายมะดาโอะ  ดอรอแมง 907-1-78437-1         3,135.00 สมบูรณ์ศาสน์
132 นายเจ๊ะวานิ  เจ๊ะมะ 907-0-14766-1         3,405.00 สมบูรณ์ศาสน์
133 นางสาวอาซีมะห์  สามะ 763-0-44231-9           428.00 นูรุลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์
134 นางสาวซูไฮนา  สาและ 763-0-30956-2           143.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
135 นางสาวนาปีซะ  เจะมะ 907-0-71019-6           260.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
136 นางสาวไลดา  กีติง 907-0-71009-9           476.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
137 นางสาวนารมี  บือซา 763-0-25919-0           875.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
138 นางสาวอาดีละห์  จอหวัง 925-0-51945-1           390.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
139 นางสาวอามีนะห์  มะมิง 907-0-71026-9           955.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
140 นางสาวแวนาเดีย  เจ๊ะแนะ 763-0-25753-8           900.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
141 นางสาวซูไรนี  สะอิ 907-0-71021-8           578.00 อนุบาลปัญญาศาสน์
142 นางสาวฮายาณี  แบรอ 929-0-59567-1           767.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
143 นายนัซรูดดีน  ฮัจยีดาโอะ 907-0-43022-3           500.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
144 นางสาวสกีน่า  มะแซ 907-1-96709-3         2,025.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
145 นางสาวยารอดะ  เจ๊ะยอ 925-0-62748-3         2,249.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
146 นางปาตีเมาะ  มะตีไม 763-0-04392-9           333.00 บากงพิทยา
147 นางสาวอาแอเสาะ  สามะ 929-0-60535-9           695.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
148 นางสาวนูรียะห์  มามะ 907-0-36781-5         2,196.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
149 นางนูนอัยณีย์  มะมิง 763-0-13053-8         1,110.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
150 นางสาวนริศรา  หมู่เก็ม 763-0-02260-3           167.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
151 นางสาวไลลา  สาเมาะ 763-0-23148-2         2,329.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
152 นางสาวซูใบหย๊ะ  กะเด็ง 763-0-14648-5           750.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
153 นายอุสมัน  ยูโซะ 929-0-19194-5           263.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
154 นายสะรี  อาแว 907-0-17292-5       22,421.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
155 นางสาวนูรฮัน  แนแซ 925-0-47608-6         1,510.00 ปฏิบัติธรรมวิทยามูลนิธิ
156 นางสาวสารปะห์  บาเหะ 485-0-11926-3           380.00 ปฏิบัติธรรมวิทยามูลนิธิ
157 นางสาวนาอีหม๊ะ  สาและ 763-0-25471-7         1,936.00 ปฏิบัติธรรมวิทยามูลนิธิ
158 นางซูรายา  แวจิ 925-0-10638-6         1,310.00 ปฏิบัติธรรมวิทยามูลนิธิ
159 นายมะแอ  มะแอ 907-1-84094-8           953.00 ซอลีฮียะห์
160 นางสาวปัทมา  ละมะ 925-0-43791-9           330.00 มุสลิมสันติชน
161 นางสาวไซนะ  มะเสาะ 485-0-34721-5           348.00 ซอลีฮียะห์
162 นางสาวพาตีเมาะ  เลาะแม็ง 925-0-55739-6         3,861.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
163 นางสาวซาบารียะ  บากา 925-0-64319-5         1,897.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
164 นางวันทณี  ศิริไชย 907-1-51847-7         1,227.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
165 นางอามีดะ  มะแซ 907-1-43417-6         1,980.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
166 นางสาวนิสรีน  สาแลหมัน 907-1-69297-3           848.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
167 นางสาวการีม๊ะ  สาเหาะ 907-0-63378-7         1,975.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
168 นายมูหัมหมัดเพาซัน  แวเลาะมะ 929-0-69702-4         8,450.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
169 นางจิระนันท์  ถึกงามดี 907-1-70393-2         5,811.00 จิปิภพพิทยา
170 นางสาวแอเสาะ  โตะเส็ม 763-0-29831-5         3,117.00 อิสลามศาสน์วิทยา
171 นางสาวลาตีปะ  ยูโซะ 925-0-26469-0         1,070.00 รัศมีสถาปนา
172 นางสาวยามีละห์  ปูซู 907-0-40198-3         4,103.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
173 นางสาวอาอีเซาะฮ์  มะหะหมัด 929-0-12862-3         1,000.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
174 นางสาวสุรัยดา  เจ๊ะนุ 925-0-44335-8         3,013.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
175 นางสาวนาดียะห์  สือตาปิ 485-0-11575-6           436.00 พัฒนศาสตร์
176 นายบูคอรี  ยะรัง 763-0-40368-2       34,163.00 ศาลาฟี
177 นายมาหะมัด  ตาเยาะ 907-0-22168-3         2,975.00 ลำหยังวิทยามูลนิธิ
178 นางฮาสะนะ  สีบู 907-1-85042-0           273.00 ลำหยังวิทยามูลนิธิ
179 นางสาวไนล๊ะ  หะยีแว 907-0-18283-1         4,417.00 พีระยานาวินคลองหิน
  รวมทั้งสิ้น        567,051.00  
3.ค่าช่วยเหลือบุตร
1 นางรูฮานี  สาเฮาะ 907-1-70052-6           600.00 อามานะศักดิ์
  รวมทั้งสิ้น              600.00  


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010