[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561
ผู้เขียน : น.ส.อาพร ศรีภักดี
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 467
Bookmark and Share


                      ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) ในอัตราคนละ ๒๐ บาทต่อวัน เป็นเวลา 1๐๐ วัน ให้แก่โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุนไปจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยโอนเงินดังกล่าวให้เข้าบัญชีโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น

                   สำหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 งวดที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไปจัดสรรตามจำนวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนที่โรงเรียนยื่นขอหรือไม่เกิน120คน(รวม2ระดับ)ไปก่อนส่วนโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนที่โรงเรียนยื่นขอ เกิน 120 คน จัดสรรให้ตามวงเงินงบประมาณที่เหลือ ซึ่งโรงเรียนจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 53.81 ของจำนวนนักเรียนที่เหลือข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010