[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 635
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
1.ค่าการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นายอาฟิฟ  วามุ 907-1-79712-0     10,000.00 ส่งเสริมศาสน์
2 นางอานียะห์  เหร่าหมัด 907-0-17570-3       2,100.00 แสงประทีปวิทยา
3 นายอับดุลเลาะ  กาซอ 907-1-91860-2     10,000.00 ศาสน์สามัคคี
4 นายมะกือตา  แยนา 907-0-13577-9     10,000.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
5 นางสาวรอซือนะห์  กาโฮง 925-0-15167-5       1,870.00 ทวีวิทยาอิสลาม
6 นายซาการิยา  แวดอเลาะ 925-0-35127-5     13,200.00 ศานติวิทยาโสร่ง
7 นางสาวนูรีซัน  กอและ 925-0-37700-2       5,344.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
8 นางสาวรอสีดา  เจะนิ 907-1-90035-5       1,702.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
9 นายเจะนูยี  มะ 907-0-00485-2     10,000.00 อิสลามสามัคคี
10 นางบุหลัน  โตะเหม 907-0-38273-3     10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
11 นายอุสมาน  แม 763-0-18809-9     10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
12 นางอารีนา  มะละซู 907-0-69881-1       3,404.00 เชาว์ปัญญา
13 นางสาวฮาบีบะ  เจะหะ 925-0-25697-3       5,514.00 เชาว์ปัญญา
14 นางสาวรอฮานา  ลาเตะ 929-0-27693-2       1,702.00 เชาว์ปัญญา
15 นางสาวอาดิซา  โตะเดม 763-0-40650-9       1,937.00 เชาว์ปัญญา
16 นางเจะสัลมา เจ๊ะอาแว 763-0-10410-3       3,404.00 เชาว์ปัญญา
17 นางกรรณิการ์  หนิเสะ 907-1-94299-6     10,000.00 เพชรชูนุเคราะห์
18 นางวรางคณา  เพชรมะโน 907-0-01722-9     10,000.00 จิปิภพพิทยา
19 นางจีรวรรณ  เผ่าพิมล 907-1-37990-6     10,000.00 จิปิภพพิทยา
20 นางสุรีนา  คงเรือง 763-0-25402-4       3,740.00 จิปิภพพิทยา
21 นางสาวโชติพันธ์  เจริญมูล 907-0-24431-4       1,870.00 จิปิภพพิทยา
22 นางสายสุดา  เจริญผล 907-1-54369-2       8,100.00 จิปิภพพิทยา
23 นายประเสริฐ  ใจบุญ 907-0-91539-1       1,870.00 จิปิภพพิทยา
24 นางสาวกนกกาญจน์  ม่วงงาม 907-0-88197-7       1,870.00 จิปิภพพิทยา
25 นางสาวอัมพร  หวังนุรักษ์ 907-0-21888-7       1,870.00 จิปิภพพิทยา
26 นางนิรมล  รักษ์นุกูล 907-0-55367-8       1,870.00 จิปิภพพิทยา
27 นางสาวดวงพร  นามหาญ 907-0-88198-5       2,130.00 จิปิภพพิทยา
28 นางสายเนตร  ช่วยทอง 763-0-38774-1       3,740.00 จิปิภพพิทยา
29 นางนูรไอนี  สือรี 907-1-80693-6       1,870.00 สตรีพัฒนศึกษา
30 นางสาวอามีนา  สือแปง 907-0-29632-2       5,885.00 ปัญญาวิทย์
31 นางสาวทัศนียะห์  ยูโซะ 907-0-48770-5       5,576.00 ปัญญาวิทย์
32 นางสาวซีตีมารีหยำ  หะยีสะอิ 907-0-30668-9       5,610.00 วิทยาอิสลามมูลนิธิ
33 นายอัหมัดนูร   หะยีสะอิ 907-0-30800-2       5,325.00 วิทยาอิสลามมูลนิธิ
34 นายมะยูโซ๊ะ  เจ๊ะอุบง 925-0-66137-1       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
35 นางสาวฮิดายะห์  สาแม 763-0-13244-1       1,925.00 ปัตตานีวิทยา
36 นางสาวฟาตีเมาะ  แวนาแว 907-1-92722-9       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
37 นายมูฮามัดยากี  หะยีสะอิ 929-0-74744-7       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
38 นางอิสฟาฮานี  ตาเฮ 907-0-17562-2       1,702.00 จงรักสัตย์วิทยา
39 นางสาวมารีซัม  เจ๊ะเต๊ะ 907-1-92103-4       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
40 นายอิบรอเฮ็ง  แวหลง 907-0-46779-8       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
41 นายฮัมดี  มะอุง 907-0-67702-4       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
42 นางสาวนูรียะห์  ดอเลาะ 925-1-18997-8       2,130.00 จงรักสัตย์วิทยา
43 นางรอสนะ  อับดุลวาฮับ 929-0-06098-0       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
44 นายอัสมี   ยุโซ๊ะ 907-0-46709-7       3,639.00 จงรักสัตย์วิทยา
45 นางฮีสนะ  นิตา 907-1-93839-5       4,750.00 จงรักสัตย์วิทยา
46 นางนิกอลีเยาะ  แวสะแม 907-1-92674-5       8,500.00 จงรักสัตย์วิทยา
47 นางแซเร๊าะ  แมะอูมา 907-0-19870-3       4,500.00 จงรักสัตย์วิทยา
48 นางสาวฮุสนีย์  หะยีอาแว 929-1-45932-1       3,874.00 จงรักสัตย์วิทยา
49 นางวารุณี  จรูญแก้ว 763-0-20173-7       5,190.00 เจริญศรีศึกษา
50 นางสาวณิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
51 นางสาวขนิษฐา  เพชรรัตนมุณี 907-0-52017-6       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
52 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 929-1-27837-8       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
53 นายวีวัฒน์  บัวแก้ว 929-0-40558-9       2,130.00 เจริญศรีศึกษา
54 นางรุสนี  หะยีมะ 763-0-13905-5       3,404.00 เจริญศรีศึกษา
55 นางสาวพาตีเมาะ  ดอเลาะ 907-0-35133-1       4,740.00 ดารุลบารอกะฮฺ
56 นางสาววันฟาดีละห์  เจะเละ 763-0-13916-0       1,937.00 ดารุลบารอกะฮฺ
57 นางสาวซีตีอาแอเสาะ  จะโน 925-0-10089-2       1,760.00 ดารุลบารอกะฮฺ
58 นางณีรนุช พระบุญเรือง 907-1-62034-4     12,145.00 แหลมทองอุปถัมภ์
59 นางสาวนูรอัยณี  เจะแต 907-0-35500-0         800.00 แหลมทองอุปถัมภ์
60 นางสุมนา  แนวบรรทัด 907-0-18195-9       2,145.00 แหลมทองอุปถัมภ์
61 นางสาวสุนิษา  พุทธแสง 907-0-08751-0       1,870.00 แหลมทองอุปถัมภ์
62 นางสาวดวงกมล  แนวบรรทัด 907-1-57067-3       2,130.00 แหลมทองอุปถัมภ์
63 นางจุฑา  หนูมาก 907-1-29941-4       1,870.00 แหลมทองอุปถัมภ์
64 นางสาวซาปีนี  สุหลง 907-0-93025-0       2,130.00 วรคามินอนุสรณ์
65 นายรอซาลี  การี 907-0-49878-2       2,130.00 วรคามินอนุสรณ์
66 นางสุภาวดี  โสนะมัด 907-0-74016-8     10,000.00 วรคามินอนุสรณ์
67 นางมุกดา  แก้วเป็นทอง 907-1-93915-4     10,000.00 วรคามินอนุสรณ์
68 นางสาวซวยบ๊ะห์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 907-0-90222-2       1,937.00 พัฒนาอิสลาม
69 นางอิสลาม  บาบูมาเร๊าะห์ 907-0-13573-6       3,740.00 พัฒนาอิสลาม
70 นายอาดือนันต์  อาแด 907-0-14599-5       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
71 นายดือเร๊ะ  การีนา 907-0-37242-8       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
72 นางอามีเนาะ  ตาหา 907-0-45327-4       5,341.00 พัฒนาอิสลาม
73 นางรุสนา  มามะ 907-0-39453-7       1,870.00 พัฒนาอิสลาม
74 นางซาวียะห์  สะรีเดะ 907-0-34833-0       3,404.00 พัฒนาอิสลาม
75 นางยามีละห์  กาแลซา 907-0-39451-0       3,847.00 พัฒนาอิสลาม
76 นางฮัสลีฮะห์  ดาราลัญจ์ 907-0-46430-6       3,639.00 พัฒนาอิสลาม
77 นางฮาซือนะห์  สาและ 907-1-92882-9       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
78 นางสาวนูรอีมาน  มุเสะ 907-0-81445-5       1,937.00 พัฒนาอิสลาม
79 นางอะห์ลาม  กุลตามา 907-0-81446-3       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
80 นางสาวแวเซาดะห์  มามะ 907-0-81484-6       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
81 นางสาวฟารีดา  ยะโดะ 907-0-63134-2       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
82 นายอับดุลเลาะห์  มามะ 907-0-81439-0       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
83 นายแวรูสลัม  แวอาลี 907-0-51812-0       3,404.00 ศาสนูปถัมภ์
84 นางซูนัยดัส  ไชยอาแซ 907-0-24675-9       3,404.00 ศาสนูปถัมภ์
85 นายโซเฟียน  มะมิง 907-0-72303-4         900.00 ศาสนูปถัมภ์
86 นายฮามะ  แลแร 907-1-69928-5       3,639.00 ศาสนูปถัมภ์
87 นางสาวเจะอิซซาห์  หะยีสะแม 907-0-41704-9       5,870.00 ศาสนูปถัมภ์
88 นายเวคินทร์  กลิ่นหอม 907-0-23938-8       5,341.00 ศาสนูปถัมภ์
89 นายอับดุลเลาะ  ตาเละ 907-0-65340-0       3,639.00 ศาสนูปถัมภ์
90 นางสาวนัจละ  หะยีตาเฮร์ 907-0-81438-2       5,029.00 ศาสนูปถัมภ์
91 นางสาวสาบีเร๊าะ  มะมิง 907-0-19910-6       1,702.00 ศาสนูปถัมภ์
92 นางรอกีเยาะ  ดาตู 907-1-44459-7     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
93 นางแวสนะ  นราสกุลภักดิ์ 907-1-67629-3     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
94 นายมนูญ  แวสมาย 907-1-55666-2     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
95 นายยีสะอิ  อาบู 907-1-43761-2     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
96 นายแวอูเซ็น  โตะนาฮุน 907-1-43507-5     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
97 นายฮีซามดีน  หะยีอาหวัง 907-0-69287-2       3,639.00 อามานะศักดิ์
98 นางสาวฮานีซะ  มะมิง 907-0-22427-5       1,937.00 อามานะศักดิ์
99 นายมะซาฟูวัน  ฮายีสาเมาะ 907-0-76212-9       1,937.00 อามานะศักดิ์
100 นางสาวซูรีนา  มะมิง 907-1-86330-1       3,639.00 อามานะศักดิ์
101 นางรูฮานี  สาเฮาะ 907-1-70052-6       1,000.00 อามานะศักดิ์
102 นางสาวพาอีซะห์  มูสอ 907-0-59055-7       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
103 นางยุวารีย์  อับรู 907-0-47594-4       3,847.00  อามานะศักดิ์ 
104 นางรอมล๊ะ  แมฮะ 907-0-24028-9       4,722.00  อามานะศักดิ์ 
105 นางสาวราณี  ปริงทอง 763-0-01110-5       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
106 นางสาวนูรียะห์  แวสะแลแม 907-0-29634-9       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
107 นายมะกอซี  สาหลำ 929-0-01730-9       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
108 นางสุรี  เบ็ญโส๊ะ 907-1-79689-2     10,000.00  อามานะศักดิ์ 
109 นายนพดล  บินมาหะมะ 907-0-66406-2       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
110 นางสาวโรฮานา  บินสาแล๊ะ 907-0-39103-1       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
111 นางสาวไพรุส  กือนิ 907-0-54913-1       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
112 นางนูรีย๊ะ  ดือเระ 907-0-49973-8       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
113 นางสาวอาซีย๊ะ  โสะสี 907-0-57827-1       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
114 นางรุสนานี  ซะเซะ 907-1-82250-8       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
115 นางสาวตูแวนุสตารีนา ไซดอูเซ็ง 907-0-75982-9       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
116 นางสาวอาบีดะห์  มะเซ็งบางี 907-0-58093-4       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
117 นางสาวอามีเนาะ  เจ๊ะอุบง 907-1-89458-4       5,576.00  อามานะศักดิ์ 
118 นางสาวซากียะ  เจ๊ะโซ๊ะ 907-0-63767-7       3,404.00  อามานะศักดิ์ 
119 นางนิแย  สาและ 907-1-60278-8       3,404.00  อามานะศักดิ์ 
120 นางสาวลีฮาม  หะยีแวดือราแม 763-0-10652-1       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
121 นางนูรีซัน  สาเมาะ 907-0-54541-1       3,404.00  อามานะศักดิ์ 
122 นายมะกีลา  คาเดร์ 763-0-08505-2       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
123 นางสาววันมัสนะห์  เจะมิง 929-0-00084-8       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
124 นางสาวซอบีเร๊าะ  ดงตายา 907-0-61276-3       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
125 นางสาวรูก็อยยะฮ  ตาเยะ 907-0-61279-8       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
126 นางสาวอาซี  บือสา 929-0-45857-7       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
127 นางสาวมาเรียม  เฮ็งปิยา 907-0-71361-6       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
128 นายกฤษดินทร์  นาแว 907-0-59063-8       2,000.00  อามานะศักดิ์ 
129 นายอามะ  สาเล็ง 907-0-53546-7       3,404.00  อามานะศักดิ์ 
130 นางสาวซารีนา  เจ๊ะดอเล๊าะ 929-0-01557-8       5,576.00  อามานะศักดิ์ 
131 นางเจะมารียัม  ฮามะ 907-0-23863-2       3,404.00  อามานะศักดิ์ 
132 นางสาวซารีฟา  ซีนา 907-0-63699-9       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
133 นางนูรีหัส  มุวรรณสินธุ์ 907-1-90253-6       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
134 นางสาวนูรี  ดอเลาะ 907-0-53647-1       1,937.00  อามานะศักดิ์ 
135 นางสาวซูกัยนะห์  การิม 907-0-57722-4       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
136 นางสาววรรณา  มะตัน 907-0-14678-9       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
137 นางวิไลวรรณ  วัลนา 907-1-90604-3       3,018.00  อามานะศักดิ์ 
138 นางซารีป๊ะห์  เบญจมันต์ 907-0-59050-6       1,702.00  อามานะศักดิ์ 
  รวมทั้งสิ้น      543,527.00  
2.ค่ารักษาพยาบาล
1 นางสาวนยูสนิง  วาเด็ง 485-0-49879-5       1,540.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
2 นางสาวซูรีนา  บาราเฮ็ง 925-0-03102-5         387.00 ผดุงศาสน์วิทยา
3 นางสาวมารีแย  มาแฮ 763-0-16830-6     11,859.00 แสงปัญญาวิทยา
4 นายตุแวอุเซง  แลกามา 907-0-41343-4         530.00 ศาสน์สามัคคี
5 นางสาวนูรียะห์  อาแซ 925-1-24424-3       1,600.00 ศาสน์สามัคคี
6 นางสาวปาริด้า  สันสมุทร์ 929-0-43931-9       2,000.00 ศาสน์สามัคคี
7 นายอับดุลเลาะ  กาซอ 907-1-91860-2       3,089.00 ศาสน์สามัคคี
8 นายอับดุลเลาะ  บือราเฮง 907-1-79289-7     15,135.00 ศาสน์สามัคคี
9 นางสาวฮัสนะห์  ตาเยะ 763-0-09851-0       1,901.00 พัฒนศาสตร์
10 นางสาวสามีเราะ  โตะลาหา 763-0-17925-1       1,773.00 สามัคคีธรรมวิทยา
11 นางสาวซูฮาดา  โตะลู 932-0-62448-8         116.00 สามัคคีธรรมวิทยา
12 นางสาวปาตีเมาะ  ยาโงะ 929-0-29220-2         330.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
13 นายซาการียา  ลาเด็ง 907-1-72237-6       1,211.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
14 นางสาวฮัซน๊ะ  สหุหลง 925-0-18368-2         771.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
15 นางสาวฮาบีบะ  ยูโน 925-0-14724-4         393.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
16 นายสะมะแอ  ปูลา 907-1-85060-9       2,401.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
17 นางสาวรุสนีดา  เจ๊ะเตะ 925-0-00735-3       1,060.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
18 นางสาวกีมีลียา  กาเรง 763-0-50168-4     10,889.00 ศาสนศึกษา
19 นายมะรอยิ  ตาเฮ 907-1-47080-6       2,084.00 ศาสนศึกษา
20 นายยาการาตาร์  ญาบารูต 907-1-69706-1       5,549.00 ศาสนศึกษา
21 นายอับดุลมูเราะ  มะนอ 907-1-44784-7       1,790.00 ดรุณศาสน์วิทยา
22 นางยามีละห์  แมเลาะ 763-0-03896-8       8,521.00 ดรุณศาสน์วิทยา
23 นายอาหามะรูซี  มะรือสะ 907-0-65197-1       2,325.00 ดรุณศาสน์วิทยา
24 นางฮูดา  สาแล 907-059872-8       2,440.00 ดรุณศาสน์วิทยา
25 นายอุเซ็ง  ดอเลาะ 907-0-14408-5       2,477.00 ดรุณศาสน์วิทยา
26 นายวาสุกรี  ดอเลาะ 907-0-14390-9       2,490.00 ดรุณศาสน์วิทยา
27 นายอภิชาต  กาแมแล 907-1-71191-9       6,505.00 ดรุณศาสน์วิทยา
28 นางสาวมารียะ  สาดารา 907-1-72685-1     33,207.00 มัสยิดตะลุบัน
29 นางสาวรอดีย๊ะ  เจ๊ะแว 907-0-63224-1         860.00 มัสยิดตะลุบัน
30 นางมาฮูรี  สาและ 907-0-53279-4         658.00 มัสยิดตะลุบัน
31 นางสาวนาอีมะห์  อาลิอาดัม 929-0-54424-4         360.00 มัสยิดตะลุบัน
32 นายยา  โต๊ะสรี 907-0-53601-3         880.00 ลาลอวิทยา
33 นายมะสอรดี  มะเกะรอ 920-1-27617-6       2,109.00 ลาลอวิทยา
34 นางสาวฟารีดะห์  หะมะ 907-0-53605-6         865.00 ลาลอวิทยา
35 นางสาวฟาอีซะห์  เจ๊ะแว 907-0-10938-7         665.00 สามารถดีวิทยา
36 นางซอฟีย๊ะ  เจ๊ะอุบง 907-0-62862-7         620.00 สามารถดีวิทยา
37 นายอิสมาแอล  อาแว 929-0-07497-3       1,090.00 สามารถดีวิทยา
38 นายบาซีร์  อาลิอาดัม 907-1-46901-8         860.00 สามารถดีวิทยา
39 นางสาวอารีณา  เจะหะ 763-0-15655-3     27,018.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
40 นายรอมะลี  เจ๊ะและ 907-1-77028-1       1,530.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
41 นางสาวต่วนอาซีซา  มูดา 909-0-56821-2         315.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
42 นายอาลียะ  วาแม 907-1-44286-1         480.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
43 นายอับดุลเลาะ  ตาเยะ 907-1-80619-7       1,688.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
44 นายอิสมาแอล์  รีมานิ 907-1-93905-7       1,101.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
45 นางซอฟียะฮ์  แวหลง 907-1-95550-8       1,795.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
46 นายดอแม็ง  ดือฆา 925-0-64772-7         952.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
47 นางไซหม๊ะ  เปาะสา 907-1-77258-6       1,225.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
48 นางพารีด๊ะ  หลง 907-1-77259-4       1,680.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
49 นายอับดุลลอฮ  มาลายา 907-1-44370-1         712.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
50 นายมัสซูกี  ดะกา 907-1-54806-6         230.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
51 นางฮานีพ่ะฮ์  แซเลาะ 907-1-97529-0       1,146.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
52 นายสุวิทย์  บูรณะศิลป์ 907-1-60835-2       1,451.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
53 นางรุซนีย์  โตะหะมะ 907-0-53084-8         852.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
54 นายมาโซ  ลี 907-1-63615-1         255.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
55 นางมารีฮา  สาและ 925-0-25795-3       2,333.00 ดรุณวิทยา
56 นายมูฮำมัดรูดิน  จารู 907-0-32409-1         470.00 อิสลามพัฒนา
57 นางสารีป๊ะ  สาวตี 907-0-53458-4       3,599.00 อิสลามศาสน์วิทยา
58 นางสาววันดี  ยีเจะโซะ 925-0-47014-2         630.00 อิสลามศาสน์วิทยา
59 นางสาวอัสมะ  เจะแว 907-0-19408-2       2,230.00 รัศมีสถาปนา
60 นายรอมลี  โตะลู 907-1-64184-8       1,550.00 รัศมีสถาปนา
61 นางสาวซอบารียะห์  บือราเฮง 925-0-47711-2         180.00 รัศมีสถาปนา
62 นางสาวมุสตอฮะห์  โตะสิ 763-0-05399-1     11,028.00 ธรรมพิทยาคาร
63 นางสาวมาซีเต๊าะ  ยาลาแน 925-0-57370-7       1,376.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
64 นางสาวมาซูนี  แวสะมะแอ 907-0-07308-0       2,563.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
65 นางสาวฟารีดาห์  บาฮา 929-0-72611-3       2,130.00 บากงพิทยา
66 นางสาวพาตีเมาะ  หะยีมะสัน 763-0-52074-3         976.00 บากงพิทยา
67 นางสาวฮาลีเมาะ   มีนา 907-0-60270-9       1,736.00 บากงพิทยา
68 นายมะแอ  มะแอ 907-1-84094-8         705.00 ซอลีฮียะห์
69 นายดุลฮาฟิส  ยูโซะ 763-0-52875-2         450.00 ซอลีฮียะห์
70 นางอามีนะห์    หวังกะจิ 763-0-46278-6       2,690.00 ซอลีฮียะห์
71 นางสาวคอปือเสาะ  ดอเลาะ 907-0-60075-7       2,723.00 ซอลีฮียะห์
72 นายยามารุดิง  อับดุลวาฮับ 907-1-43406-0       6,735.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
73 นายเจะสู  เจะหะ 929-0-39018-2       3,098.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
74 นางจรวย  สาหลำ 907-1-85811-1         670.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
75 นายอาหาหมัดสากี  อูซิน 907-1-74641-0       1,566.00 มูฮัมมาดียะห์
76 นางสาวซีตีปาตีเมาะ  อาแด 907-1-95753-5         721.00 มูฮัมมาดียะห์
77 นางสาวไรนา  ยามูยีมะ 907-0-35430-6         846.00 มูฮัมมาดียะห์
78 นางคอรีซะ  อูซิน 907-1-78412-6         508.00 มูฮัมมาดียะห์
79 นายแวฮาซัน  อูซิน 907-1-74687-9       1,012.00 มูฮัมมาดียะห์
80 นายหามะ  ดือเระ 907-1-59889-6       3,325.00 จริยธรรมอิสลามวิทยา
81 นายดอเลาะ  หะยีมะเละ 907-1-84092-1         469.00 ซอลีฮียะห์
82 นางสาวอามีนะห์  หวังกะจิ 763-0-46278-6       1,612.00 ซอลีฮียะห์
83 นางสาวอามานี  หวังกะจิ 763-0-46279-4         180.00 ซอลีฮียะห์
84 นายบูคอรี  ยะรัง 763-0-40368-2     33,050.00 ศาลาฟี
85 นายอิสมาแอ  บือแน 907-1-94053-5       1,265.00 สามัคคีธรรมวิทยา
86 นางสาวซีตีปาตีเมาะ  เจ๊ะมามะ 763-0-44279-3       1,300.00 สามัคคีธรรมวิทยา
87 นางสาวอามีเน๊าะ  แดแซสะแนะ 925-0-35168-2         666.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
88 นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ 763-0-26106-3         994.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
89 นางสาวอามานี  อาลีฮาซัน 925-0-63981-3         655.00 พัฒนศาสตร์
90 นางซูอัยดะห์  อาลีฮาซัน 925-0-33059-6         985.00 พัฒนศาสตร์
91 นายมูฮำหมัด  บอเหง 763-0-15343-0         853.00 พัฒนศาสตร์
92 นางสาวอัสมะห์  อาลีฮาซัน 907-0-79461-6       3,176.00 พัฒนศาสตร์
93 นางอามีเราะ  วาเด็ง 909-0-41978-0         960.00 พัฒนศาสตร์
94 นางสาวกัรตีณีย์  สะดือเก๊าะ 925-0-20461-2       3,143.00 พัฒนศาสตร์
  รวมทั้งสิ้น      280,928.00  
3.ค่าช่วยเหลือบุตร      
1 นายซาการียา  สาเมาะ 907-1-81373-8         600.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
2 นายบราเฮง  ลาเตะ 907-1-81374-6         300.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
3 นายอับดุลเลาะ  ตาเยะ 907-1-80619-7         350.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
4 นายมะรอสนิง  ลาสะมะแม 907-1-44275-6         600.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
5 นายมาโซ  ลี 907-1-63615-1         300.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
6 นางภูซีหย๊ะ  หะยีวันนิก 907-1-61334-8         600.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
7 นายสุกรี  มะดอเลาะ 907-1-81371-1         250.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
8 นายมะคอรี  เปาะสา 907-1-76854-6          50.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
  รวมทั้งสิ้น         3,050.00  


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010