[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 452
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
1.ค่าการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นายอาฟิฟ  วามุ 907-1-79712-0     10,000.00 ส่งเสริมศาสน์
2 นางอานียะห์  เหร่าหมัด 907-0-17570-3       2,100.00 แสงประทีปวิทยา
3 นายอับดุลเลาะ  กาซอ 907-1-91860-2     10,000.00 ศาสน์สามัคคี
4 นายมะกือตา  แยนา 907-0-13577-9     10,000.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
5 นางสาวรอซือนะห์  กาโฮง 925-0-15167-5       1,870.00 ทวีวิทยาอิสลาม
6 นายซาการิยา  แวดอเลาะ 925-0-35127-5     13,200.00 ศานติวิทยาโสร่ง
7 นางสาวนูรีซัน  กอและ 925-0-37700-2       5,344.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
8 นางสาวรอสีดา  เจะนิ 907-1-90035-5       1,702.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
9 นายเจะนูยี  มะ 907-0-00485-2     10,000.00 อิสลามสามัคคี
10 นางบุหลัน  โตะเหม 907-0-38273-3     10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
11 นายอุสมาน  แม 763-0-18809-9     10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
12 นางอารีนา  มะละซู 907-0-69881-1       3,404.00 เชาว์ปัญญา
13 นางสาวฮาบีบะ  เจะหะ 925-0-25697-3       5,514.00 เชาว์ปัญญา
14 นางสาวรอฮานา  ลาเตะ 929-0-27693-2       1,702.00 เชาว์ปัญญา
15 นางสาวอาดิซา  โตะเดม 763-0-40650-9       1,937.00 เชาว์ปัญญา
16 นางเจะสัลมา เจ๊ะอาแว 763-0-10410-3       3,404.00 เชาว์ปัญญา
17 นางกรรณิการ์  หนิเสะ 907-1-94299-6     10,000.00 เพชรชูนุเคราะห์
18 นางวรางคณา  เพชรมะโน 907-0-01722-9     10,000.00 จิปิภพพิทยา
19 นางจีรวรรณ  เผ่าพิมล 907-1-37990-6     10,000.00 จิปิภพพิทยา
20 นางสุรีนา  คงเรือง 763-0-25402-4       3,740.00 จิปิภพพิทยา
21 นางสาวโชติพันธ์  เจริญมูล 907-0-24431-4       1,870.00 จิปิภพพิทยา
22 นางสายสุดา  เจริญผล 907-1-54369-2       8,100.00 จิปิภพพิทยา
23 นายประเสริฐ  ใจบุญ 907-0-91539-1       1,870.00 จิปิภพพิทยา
24 นางสาวกนกกาญจน์  ม่วงงาม 907-0-88197-7       1,870.00 จิปิภพพิทยา
25 นางสาวอัมพร  หวังนุรักษ์ 907-0-21888-7       1,870.00 จิปิภพพิทยา
26 นางนิรมล  รักษ์นุกูล 907-0-55367-8       1,870.00 จิปิภพพิทยา
27 นางสาวดวงพร  นามหาญ 907-0-88198-5       2,130.00 จิปิภพพิทยา
28 นางสายเนตร  ช่วยทอง 763-0-38774-1       3,740.00 จิปิภพพิทยา
29 นางนูรไอนี  สือรี 907-1-80693-6       1,870.00 สตรีพัฒนศึกษา
30 นางสาวอามีนา  สือแปง 907-0-29632-2       5,885.00 ปัญญาวิทย์
31 นางสาวทัศนียะห์  ยูโซะ 907-0-48770-5       5,576.00 ปัญญาวิทย์
32 นางสาวซีตีมารีหยำ  หะยีสะอิ 907-0-30668-9       5,610.00 วิทยาอิสลามมูลนิธิ
33 นายอัหมัดนูร   หะยีสะอิ 907-0-30800-2       5,325.00 วิทยาอิสลามมูลนิธิ
34 นายมะยูโซ๊ะ  เจ๊ะอุบง 925-0-66137-1       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
35 นางสาวฮิดายะห์  สาแม 763-0-13244-1       1,925.00 ปัตตานีวิทยา
36 นางสาวฟาตีเมาะ  แวนาแว 907-1-92722-9       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
37 นายมูฮามัดยากี  หะยีสะอิ 929-0-74744-7       3,700.00 ปัตตานีวิทยา
38 นางอิสฟาฮานี  ตาเฮ 907-0-17562-2       1,702.00 จงรักสัตย์วิทยา
39 นางสาวมารีซัม  เจ๊ะเต๊ะ 907-1-92103-4       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
40 นายอิบรอเฮ็ง  แวหลง 907-0-46779-8       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
41 นายฮัมดี  มะอุง 907-0-67702-4       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
42 นางสาวนูรียะห์  ดอเลาะ 925-1-18997-8       2,130.00 จงรักสัตย์วิทยา
43 นางรอสนะ  อับดุลวาฮับ 929-0-06098-0       1,937.00 จงรักสัตย์วิทยา
44 นายอัสมี   ยุโซ๊ะ 907-0-46709-7       3,639.00 จงรักสัตย์วิทยา
45 นางฮีสนะ  นิตา 907-1-93839-5       4,750.00 จงรักสัตย์วิทยา
46 นางนิกอลีเยาะ  แวสะแม 907-1-92674-5       8,500.00 จงรักสัตย์วิทยา
47 นางแซเร๊าะ  แมะอูมา 907-0-19870-3       4,500.00 จงรักสัตย์วิทยา
48 นางสาวฮุสนีย์  หะยีอาแว 929-1-45932-1       3,874.00 จงรักสัตย์วิทยา
49 นางวารุณี  จรูญแก้ว 763-0-20173-7       5,190.00 เจริญศรีศึกษา
50 นางสาวณิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
51 นางสาวขนิษฐา  เพชรรัตนมุณี 907-0-52017-6       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
52 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 929-1-27837-8       1,870.00 เจริญศรีศึกษา
53 นายวีวัฒน์  บัวแก้ว 929-0-40558-9       2,130.00 เจริญศรีศึกษา
54 นางรุสนี  หะยีมะ 763-0-13905-5       3,404.00 เจริญศรีศึกษา
55 นางสาวพาตีเมาะ  ดอเลาะ 907-0-35133-1       4,740.00 ดารุลบารอกะฮฺ
56 นางสาววันฟาดีละห์  เจะเละ 763-0-13916-0       1,937.00 ดารุลบารอกะฮฺ
57 นางสาวซีตีอาแอเสาะ  จะโน 925-0-10089-2       1,760.00 ดารุลบารอกะฮฺ
58 นางณีรนุช พระบุญเรือง 907-1-62034-4     12,145.00 แหลมทองอุปถัมภ์
59 นางสาวนูรอัยณี  เจะแต 907-0-35500-0         800.00 แหลมทองอุปถัมภ์
60 นางสุมนา  แนวบรรทัด 907-0-18195-9       2,145.00 แหลมทองอุปถัมภ์
61 นางสาวสุนิษา  พุทธแสง 907-0-08751-0       1,870.00 แหลมทองอุปถัมภ์
62 นางสาวดวงกมล  แนวบรรทัด 907-1-57067-3       2,130.00 แหลมทองอุปถัมภ์
63 นางจุฑา  หนูมาก 907-1-29941-4       1,870.00 แหลมทองอุปถัมภ์
64 นางสาวซาปีนี  สุหลง 907-0-93025-0       2,130.00 วรคามินอนุสรณ์
65 นายรอซาลี  การี 907-0-49878-2       2,130.00 วรคามินอนุสรณ์
66 นางสุภาวดี  โสนะมัด 907-0-74016-8     10,000.00 วรคามินอนุสรณ์
67 นางมุกดา  แก้วเป็นทอง 907-1-93915-4     10,000.00 วรคามินอนุสรณ์
68 นางสาวซวยบ๊ะห์  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 907-0-90222-2       1,937.00 พัฒนาอิสลาม
69 นางอิสลาม  บาบูมาเร๊าะห์ 907-0-13573-6       3,740.00 พัฒนาอิสลาม
70 นายอาดือนันต์  อาแด 907-0-14599-5       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
71 นายดือเร๊ะ  การีนา 907-0-37242-8       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
72 นางอามีเนาะ  ตาหา 907-0-45327-4       5,341.00 พัฒนาอิสลาม
73 นางรุสนา  มามะ 907-0-39453-7       1,870.00 พัฒนาอิสลาม
74 นางซาวียะห์  สะรีเดะ 907-0-34833-0       3,404.00 พัฒนาอิสลาม
75 นางยามีละห์  กาแลซา 907-0-39451-0       3,847.00 พัฒนาอิสลาม
76 นางฮัสลีฮะห์  ดาราลัญจ์ 907-0-46430-6       3,639.00 พัฒนาอิสลาม
77 นางฮาซือนะห์  สาและ 907-1-92882-9       1,702.00 พัฒนาอิสลาม
78 นางสาวนูรอีมาน  มุเสะ 907-0-81445-5       1,937.00 พัฒนาอิสลาม
79 นางอะห์ลาม  กุลตามา 907-0-81446-3       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
80 นางสาวแวเซาดะห์  มามะ 907-0-81484-6       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
81 นางสาวฟารีดา  ยะโดะ 907-0-63134-2       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
82 นายอับดุลเลาะห์  มามะ 907-0-81439-0       1,937.00 ศาสนูปถัมภ์
83 นายแวรูสลัม  แวอาลี 907-0-51812-0       3,404.00 ศาสนูปถัมภ์
84 นางซูนัยดัส  ไชยอาแซ 907-0-24675-9       3,404.00 ศาสนูปถัมภ์
85 นายโซเฟียน  มะมิง 907-0-72303-4         900.00 ศาสนูปถัมภ์
86 นายฮามะ  แลแร 907-1-69928-5       3,639.00 ศาสนูปถัมภ์
87 นางสาวเจะอิซซาห์  หะยีสะแม 907-0-41704-9       5,870.00 ศาสนูปถัมภ์
88 นายเวคินทร์  กลิ่นหอม 907-0-23938-8       5,341.00 ศาสนูปถัมภ์
89 นายอับดุลเลาะ  ตาเละ 907-0-65340-0       3,639.00 ศาสนูปถัมภ์
90 นางสาวนัจละ  หะยีตาเฮร์ 907-0-81438-2       5,029.00 ศาสนูปถัมภ์
91 นางสาวสาบีเร๊าะ  มะมิง 907-0-19910-6       1,702.00 ศาสนูปถัมภ์
92 นางรอกีเยาะ  ดาตู 907-1-44459-7     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
93 นางแวสนะ  นราสกุลภักดิ์ 907-1-67629-3     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
94 นายมนูญ  แวสมาย 907-1-55666-2     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
95 นายยีสะอิ  อาบู 907-1-43761-2     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
96 นายแวอูเซ็น  โตะนาฮุน 907-1-43507-5     10,000.00 ศาสนูปถัมภ์
97 นายฮีซามดีน  หะยีอาหวัง 907-0-69287-2       3,639.00 อามานะศักดิ์
98 นางสาวฮานีซะ  มะมิง 907-0-22427-5       1,937.00 อามานะศักดิ์
99 นายมะซาฟูวัน  ฮายีสาเมาะ 907-0-76212-9       1,937.00 อามานะศักดิ์
100 นางสาวซูรีนา  มะมิง 907-1-86330-1       3,639.00 อามานะศักดิ์
101 นางรูฮานี  สาเฮาะ 907-1-70052-6       1,000.00 อามานะศักดิ์
102 นางสาวพาอีซะห์  มูสอ 907-0-59055-7       3,639.00  อามานะศักดิ์ 
103 นางยุวารีย์  อับรู