[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 603
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
1.ค่าการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นางคอลีเยาะ  สาโรวาท 925-1-22517-6       1,870.00 มูลนิธิสันติวิทยา
2 นายนิอับดุลเลาะ  นิสนิ 907-0-13582-5       3,639.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
3 นายมูฮัมมัด  หะยีอาแว 907-1-75446-4     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
4 นายนูรุดิง  ดือราแม 907-1-49543-4       2,250.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
5 นายมะมือลี  หะยีมะมิง 907-1-43408-7     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
6 นายดานิยา  แวเด็ง 907-1-43439-7     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
7 นายอารีย์เพ็น  ดาราแมง   907-0-13063-7       2,671.75 วัฒนธรรมอิสลาม
8 นางอามีเนาะ  ตาเห 907-1-58174-8       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
9 นายหะมะ  เจะซอ 907-0-29675-6       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
10 นายอับดุลมาน๊ะ  บือราเฮง 907-0-17773-0       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
11 นางรศนา  หัสมัด 907-1-62304-1       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
12 นายมะสือดี  มะแซ 907-0-11444-5       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
13 นายมาหะหมัด  สามะ 907-0-11305-6       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
14 นายมาหามะอัซมิง  มูดอ 907-0-13115-3       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
15 นายสะอาลี  แลรอซา 907-0-13056-4       3,404.00 วัฒนธรรมอิสลาม
16 นายอับดุลเลาะ  อาแซ 907-1-61267-8       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
17 นายเอกวัฒน์  หมูดเอียด 907-0-03276-7       6,808.00 วัฒนธรรมอิสลาม
18 นางฮามีด๊ะ  ยูโซะ 907-1-84200-2       8,015.25 วัฒนธรรมอิสลาม
19 นางนูรียะห์  มะดีเยาะ 907-1-84386-6       5,106.00 วัฒนธรรมอิสลาม
20 นายอับดุลการิม  ช่วยสง 907-1-77326-4       3,162.00 วัฒนธรรมอิสลาม
21 นางสุเรียณี  มูซอ 907-0-22083-0       5,106.00 วัฒนธรรมอิสลาม
22 นางขอลีเยาะ  มะดือราแว 907-0-24031-9       3,404.00 วัฒนธรรมอิสลาม
23 นางสาวอามาล  มะเยะ 763-0-24177-1       1,500.00 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์
24 นางสาวตอฮีเราะห์  ดาหะยอ 925-0-24217-4         710.00 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์
25 นางสาวซูฟียะห์  เจ๊ะยิ 925-0-50369-5       5,427.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
26 นางสาวมูนา  เตะ 763-013682-2       5,427.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
27 นายอาบัส  แวกาเดร์ 907-0-56137-8       3,040.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
28 นายนัซรูดดีน  ฮีจยีดาโอะ 907-0-43022-3       5,343.50 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์