[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 699
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
1.ค่าการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นางคอลีเยาะ  สาโรวาท 925-1-22517-6       1,870.00 มูลนิธิสันติวิทยา
2 นายนิอับดุลเลาะ  นิสนิ 907-0-13582-5       3,639.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
3 นายมูฮัมมัด  หะยีอาแว 907-1-75446-4     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
4 นายนูรุดิง  ดือราแม 907-1-49543-4       2,250.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
5 นายมะมือลี  หะยีมะมิง 907-1-43408-7     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
6 นายดานิยา  แวเด็ง 907-1-43439-7     10,000.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
7 นายอารีย์เพ็น  ดาราแมง   907-0-13063-7       2,671.75 วัฒนธรรมอิสลาม
8 นางอามีเนาะ  ตาเห 907-1-58174-8       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
9 นายหะมะ  เจะซอ 907-0-29675-6       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
10 นายอับดุลมาน๊ะ  บือราเฮง 907-0-17773-0       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
11 นางรศนา  หัสมัด 907-1-62304-1       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
12 นายมะสือดี  มะแซ 907-0-11444-5       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
13 นายมาหะหมัด  สามะ 907-0-11305-6       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
14 นายมาหามะอัซมิง  มูดอ 907-0-13115-3       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
15 นายสะอาลี  แลรอซา 907-0-13056-4       3,404.00 วัฒนธรรมอิสลาม
16 นายอับดุลเลาะ  อาแซ 907-1-61267-8       1,702.00 วัฒนธรรมอิสลาม
17 นายเอกวัฒน์  หมูดเอียด 907-0-03276-7       6,808.00 วัฒนธรรมอิสลาม
18 นางฮามีด๊ะ  ยูโซะ 907-1-84200-2       8,015.25 วัฒนธรรมอิสลาม
19 นางนูรียะห์  มะดีเยาะ 907-1-84386-6       5,106.00 วัฒนธรรมอิสลาม
20 นายอับดุลการิม  ช่วยสง 907-1-77326-4       3,162.00 วัฒนธรรมอิสลาม
21 นางสุเรียณี  มูซอ 907-0-22083-0       5,106.00 วัฒนธรรมอิสลาม
22 นางขอลีเยาะ  มะดือราแว 907-0-24031-9       3,404.00 วัฒนธรรมอิสลาม
23 นางสาวอามาล  มะเยะ 763-0-24177-1       1,500.00 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์
24 นางสาวตอฮีเราะห์  ดาหะยอ 925-0-24217-4         710.00 นูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์
25 นางสาวซูฟียะห์  เจ๊ะยิ 925-0-50369-5       5,427.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
26 นางสาวมูนา  เตะ 763-013682-2       5,427.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
27 นายอาบัส  แวกาเดร์ 907-0-56137-8       3,040.00 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
28 นายนัซรูดดีน  ฮีจยีดาโอะ 907-0-43022-3       5,343.50 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
29 นายมะแซ  หะยีสาแม 907-1-47136-5     20,000.00 เตรียมศึกษาวิทยา
30 นายอับดุลเลาะ  สามะ 907-1-55008-7       4,000.00 เตรียมศึกษาวิทยา
  รวมทั้งสิ้น      134,499.50  
2.ค่ารักษาพยาบาล
1 นางสาวฮูมัยดา  โตะเจ 907-0-93105-2         180.00 ราษฎร์ประชานุเคราะห์
2 นางสาวมัซลีนา  ดือราแม 907-0-92992-9       1,160.00 ราษฎร์ประชานุเคราะห์
3 นางสาวศาสนีย์  สะอิ 763-0-12685-9       6,294.00 นิติอิสลาม
4 นายมาหะมะ  โตะลู 907-0-00136-5       1,527.00 รัศมีสถาปนา
5 นางสาวอัสมะ  เจะแว 907-0-19408-2       6,142.00 รัศมีสถาปนา
6 นายมะกอรี  กือจิ 763-0-02811-3       2,906.00 รัศมีสถาปนา
7 นายโมฮำหมัด  กือแต 907-1-59770-9       3,937.00 ศาสนศึกษา
8 นายมะรอยิ  ตาเฮ 907-1-47080-6       1,396.00 ศาสนศึกษา
9 นายบราเฮง  ลาเต๊ะ 907-1-81374-6       1,463.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
10 ฮัสสัน  ฮาแว 763-0-51757-2         850.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
11 นายอับดุลลอฮ  มาลายา 907-1-44370-1         628.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
12 นางวราภรณ์  เยงทูล 485-0-12083-0         510.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
13 นายตอพา  สาเม๊าะ 907-1-44278-0         785.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
14 นางฮามีพ่ะห์  แซเลาะ 907-1-97529-0         853.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
15 นายอาลียะ  วาแม 907-1-44286-1         875.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
16 นายซำซูดิง  อารง 907-0-09471-1       2,095.00 สามารถดีวิทยา
17 นายมะซากี  มามะ 907-1-49260-5       2,590.00 สามารถดีวิทยา
18 นางสาวอามีเนาะ  มะแซ 907-0-50966-0       1,391.00 สามารถดีวิทยา
19 นางสาวมารยะ  สาดารา 907-1-72685-1     66,793.00 มัสยิดตะลุบัน
20 นางสาวสุไหงณี  มะลี 925-0-11640-3       4,592.00 อิสลามพัฒนา
21 นางสาวหม๊ะซง  มามะ 925-0-31893-6       1,170.00 อิสลามพัฒนา
22 นางสาวนูรีดา  มาหะมะ 925-0-25089-4         293.00 อิสลามพัฒนา
23 นางสาวแอเสาะ  โตะเส็ม 763-0-29831-5       5,318.00 อิสลามศาสน์วิทยา
24 นางรอฮีมะห์  กาซา 925-1-22468-4       3,130.00 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
25 นางสาวแวซง  สาเมาะ 925-0-38134-4       4,175.00 เตรียมวิทยาอาฆง
26 นางสาวนาดียะห์  วายูโซ๊ะ 909-0-55102-6       1,790.00 เตรียมวิทยาอาฆง
27 นายอาหมัดเผ่าศรี  วาโซะ 925-0-06674-0       1,830.00 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
28 นายอับดุลรอซะ  อาเกะ 925-0-48840-9         723.00 ทวีวิทยาอิสลาม
29 นางสาวฮานาน  ยานยา 925-0-28029-7       2,410.00 ทวีวิทยาอิสลาม
30 นางสาวมารียะ  อาแว   907-1-85165-6       3,840.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
31 นางสาวนูรีซัน  มะอีซอ 925-0-27183-2       2,100.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
32 นางสาวปาตีเมาะ  ยาโงะ 929-0-29220-2         221.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
33 นางสาวรอฮานา  นิสะนิ 925-0-12286-1       1,930.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
34 นางสาวอาอีเซาะฮ์  มะหะหมัด 929-0-12862-3         410.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
35 นางสาวปาตือมา  มะเส๊าะ 907-0-20483-5       1,897.00 เจริญอนุสรณ์ศาสตร์วิทยา
36 นายยุลกิฟลี  วาแม 925-1-20510-8       1,995.00 มูลนิธิสันติวิทยา
37 นางคอลีเยาะ  สาโรวาท 925-1-22517-6         535.00 มูลนิธิสันติวิทยา
38 นายอับดุลเราะห์มัน  เจ๊ะแว 929-0-22859-8       6,435.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
39 นายแวสมาแอ  แวอุมา 907-1-47045-8       4,059.00 ศาสน์สามัคคี
40 นางสาวปานียะ  สุหลง 907-1-92540-4       1,616.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
41 นางปาตีเมาะ  มะตีไม 763-0-04392-9         850.00 บากงพิทยา
42 นางสาวฟารีดาห์  บาฮา 929-0-72611-3       7,084.00 บากงพิทยา
43 นายอิลลียัส  ดือราแม 929-0-34621-3         412.00 บากงพิทยา
44 นางสาวเจะนูรมา  เจะเตะ 929-1-37357-5       1,710.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
45 นางสาวรอปีอะห์  ซง 925-0-28355-5         730.00 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
46 นายบูคอรี  ยะรัง 763-0-40368-2         270.00 ศาลาฟี
47 นางพาตีเมาะ  สะนอ 925-0-27301-0         780.00 พัฒนศาสตร์
48 นางสาวอามานี  อาลีฮาวัน 925-0-63981-3         540.00 พัฒนศาสตร์
49 นางสาวนูรุอามาณี  สะมะยีตา   485-0-07818-4       1,135.00 พัฒนศาสตร์
50 นางสาวอาอีดะ  วาจิ 925-0-49126-3         599.00 พัฒนศาสตร์
51 นางสาวลาตีปะห์  เจ๊ะมะเยง 485-0-33757-0         401.00 พัฒนศาสตร์
52 นางสาวมุนีเราะห์  ยูโซ๊ะ   929-0-35817-3         357.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
53 นางสาวฮัซนะห์  เชื้อชาติ   763-0-26029-6         230.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
54 นางสาวยารอดะห์  สาและ 925-0-50976-6       1,954.00 ปัญญาธรรมอนุสรณ์
55 นางสาวซากีน๊ะ  ซาซู 925-0-32531-2       2,477.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
56 นางสาวศีณนีเราะห์  หะยีดอเลาะ 920-0-34709-6         665.00 มุสลิมสันติชน
57 นางยามีล๊ะ  อับดุลรอนิง 907-0-53453-3       1,620.00 อิสลามศาสน์วิทยา
58 นายมะลาเย็ง  แวกะจิ 907-0-53451-7         703.00 อิสลามศาสน์วิทยา
59 นางสาวอาลีน่า  หะยีเตะ 925-0-47015-0         430.00 อิสลามศาสน์วิทยา
60 นางสาวนูรีซัน  บือโต 925-0-47441-5       1,460.00 อรุณศาสน์ศึกษา
61 นางสาวรุสมีนา  แมเราะดำ 925-0-39450-0         595.00 อรุณศาสน์ศึกษา
62 นางสาวมาร์ยำ  สาแม 907-1-76904-6       1,909.00 วัฒนธรรมอิสลาม
63 นางสาวมูรณี  ดือราแม 763-0-45694-8       1,682.00 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์
64 นางรอฮมาณี  ต้นนาเร๊าะ 907-0-03373-9       3,100.00 วัฒนธรรมอิสลาม
65 นายบือราเฮง  นาแว 907-0-071363       4,275.00 วัฒนธรรมอิสลาม
66 นางการีมะห์  ลาเต๊ะ 907-0-29408-7       3,404.00 วัฒนธรรมอิสลาม
67 นายอับดุลอาซิส  ยะโสะ 907-0-60168-0         600.00 วัฒนธรรมอิสลาม
68 นางสาวสารีหพ๊ะ  มะเร๊ะ 907-1-84359-9       1,930.00 วัฒนธรรมอิสลาม
69 นางฮามีด๊ะ  ยูโซะ 907-1-84200-2       1,617.00 วัฒนธรรมอิสลาม
70 นายนูรยีฮาน  ฮาแว 907-0-13071-8       4,186.00 วัฒนธรรมอิสลาม
71 นายลาเตะ  รีรา 907-1-55183-0       2,718.00 วัฒนธรรมอิสลาม
72 นางสาวรูไฮซัน  สีหมะ 907-0-06208-9         150.00 วัฒนธรรมอิสลาม
73 นางสาวฮับเซ๊าะห์  บูละ 907-0-52610-7       4,438.00 วัฒนธรรมอิสลาม
74 นางไสนะ  ตาเย๊ะ 907-1-94093-4       2,720.00 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์
75 นางพาตีเมาะ  ดารามะ 907-1-55262-4       4,927.00 วัฒนธรรมอิสลาม
76 นายเอกวัฒน์  หมูดเอียด 907-0-03276-7         255.00 วัฒนธรรมอิสลาม
77 นางสาวไลดา  กีติง 907-0-71009-9         356.00 อนุบาลปัญญศาสน์
78 นางสาวอาดีละห์  เจ๊ะเต๊ะ 907-0-71008-0       1,050.00 อนุบาลปัญญศาสน์
79 นายมะรอสลี  เจะแม็ง 907-0-14771-8       4,201.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
80 นางสาวคอลีเยาะ  บือราเฮง 925-0-34060-5         834.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
81 นางสาวกูรีดา  ลาเตะ 763-0-05919-1         640.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
82 นางสาวรอกีเย๊าะ  สะนิ 907-0-92380-7         371.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
83 นายนูมีซัน  เจ๊ะมะ 907-079503-5         255.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
84 นางสาวอามีเนาะห์  หะยีสะรี 763-0-35819-9         620.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
85 นางสาวอาอีเสาะ  บงสะอะ 763-0-49187-5         156.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
86 นางสาวอาดีละห์  จอหวัง 925-0-51945-1         460.00 อนุบาลปัญญศาสน์
87 นางซูบายด๊ะ  อุมา 907-0-06136-8       1,655.00 วัฒนธรรมอิสลาม
88 นางนูรอัยดา  ดือราแม 907-0-29403-6       1,005.00 วัฒนธรรมอิสลาม
89 นางสาวสุราลัย  ซอราเอะ 763-0-26033-4         106.00 อนุบาลปัญญศาสน์
90 นายเจ๊ะวานิ  เจ๊ะมะ 907-0-147661       1,385.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
91 นางสาวอาลา  สาเระ 907-0-78157-3         582.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
92 นางสาวดาอีซา  สะแม็ง 763-0-50937-5         303.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
93 นายมุคตารี  เบ็ญซฮอล๊ะ 907-1-70148-4       3,156.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
94 นางสาววรรณา  จิใจ 907-0-09700-1       1,975.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
95 นางสาวรูฮานี  วาโซ๊ะ 907-0-75266-2       1,795.00 นิติธรรมพิทยาธาดา
96 นายอับดุลเลาะ  ลาเตะ 929-0-62259-8         170.00 นิติธรรมพิทยาธาดา
97 นางสาวนูรฮูดา  สาเมาะ 925-0-30159-6       5,960.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
98 นางสาวซากีนะห์  เจ๊ะซู 907-0-52365-5       4,335.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
99 นางสาวมารียานี  มะแซ 929-0-17571-0         525.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
100 นางสาวฟารีนะ  กาเดร์ 763-0-21920-2       1,110.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
101 นางสาวนุวัยดา  สามะ 907-0-18713-2         275.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
102 นางยามีล๊ะ  ยามา 907-0-35211-7       2,713.00 กูตงวิทยา
103 นางสาวยามีละห์  อาแว 907-0-52735-9         250.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
104 นางสาวนูรมา  สะดียามู 925-0-12270-5       1,228.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
105 นางฟาตีหม๊ะ  บินมะ 907-0-26832-9       1,860.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
106 นางสาวไรนูน  มามะ 907-0-52966-1         250.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
107 นางสาวเจ๊ะกัลซม  แม๊ะ 907-0-15220-7         250.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
108 นางสาวฮามีดะห์  มะมิง 763-0-30969-4         280.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
109 นายใสดีนา  อูมา 907-0-57633-3         250.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
110 นายอับดุลรามัน  เจ๊ะเต๊ะ 907-0-20094-5       1,475.00 ดารูลอูลูมวิทยา
111 นางสาวมัสตูรา  มะแซสะอิ 907-0-49171-0       4,040.00 ดารูลอูลูมวิทยา
112 นายซอฟวัท  สะนิ 925-0-42284-9       2,150.00 ดารูลอูลูมวิทยา
113 นางสาวมาดีฮะห์  วาเยะ 763-0-32434-0       2,927.00 ดารูลอูลูมวิทยา
114 นางสาวซีตีมาเรียม  บือราเฮง 925-0-32246-1         828.00 ดารูลอูลูมวิทยา
115 นายอิสมาแอล  ยานยา 925-0-15666-9       3,119.00 ดารูลอูลูมวิทยา
116 นางสาวมูรนีย์  มุทานิ 925-0-35568-8         820.00 ดารูลอูลูมวิทยา
117 นางสาวฟารีดา  อาลี 763-0-21021-3       3,570.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
118 นางสาวนูรีซัน  เจะมิง 763-0-14868-2         470.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
119 นางสาวสุไวบะห์  การี 763-0-14846-1       3,371.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
120 นางสาวอารีนา  จาหลง 763-0-24059-7        1,120.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
121 นายซัมซูดิง  เบ็ญสุหลง 907-0-73795-7       1,211.00 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
122 นางสาวตอยีบ๊ะ  มาหนะ 907-0-63704-9         530.00 ส่งเสริมศาสน์
123 นางนีปีสะห์  มะบูมิ่ง 929-0-35214-0       1,250.00 ส่งเสริมศาสน์
124 นางสาวอานี  ตาเยะ 763-0-14814-3       1,830.00 ส่งเสริมศาสน์
125 นางสาวสะอาดะห์  ยามา 929-0-44930-6       1,123.00 ส่งเสริมศาสน์
126 นายนิเลาะ  สตาปอ 929-0-73684-4         586.00 ส่งเสริมศาสน์
127 นายอับดุลเลาะ  วามุ 907-1-79711-2         590.00 ส่งเสริมศาสน์
128 นายฟายซาล  วามุ 909-0-70588-0     41,782.00 ส่งเสริมศาสน์
129 นายมะลีเพ็ง  สะนิ 907-1-64189-9       4,471.00 ส่งเสริมศาสน์
130 นางสาวรอกีเยา  เปาะเลาะ   907-0-68394-6         830.00 ส่งเสริมศาสน์
131 นายซาการียา  กาเล็ง 907-0-24341-5       2,109.00 ส่งเสริมศาสน์
132 นายมูหะหมะ  สะมะแอ 907-1-78589-0       1,327.00 ส่งเสริมศาสน์
133 นางสาวมัรดียะห์  กาซอ 925-0-24387-1       4,730.00 อามานะวิทยา
134 นางสาวซารีนา  บาหะ 925-0-21959-8       5,798.00 แสงธรรมศึกษาปัตตานี
135 นางสาวรอกีเยาะ  เซ็ง 925-0-47757-0          95.00 แสงธรรมศึกษาปัตตานี
136 นางสาวนูรีฮัน  แนแซ 925-0-47608-6       9,841.00 ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ
137 นางสาวอัสมะห์  หะยีรอฮีม 929-0-31861-9         330.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
138 นางสาวซุลวีรา  อับดุลเลาะฮ 907-0-60424-8         450.00 บากงพิทยา
139 นางสาวยุสวีนา  ขาเฆง 925-0-28437-3       1,460.00 ศาลาฟี
140 นายบารียา  เจะเงาะ 907-0-31974-8       1,587.00 ศาลาฟี
141 นางสาวสุไวบะ  มะลี 925-0-43856-7         802.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
142 นางสาวบารียะ  บากา 925-0-64319-5       2,145.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
143 นางสาวสุรัยดา  เจ๊ะนุ๊ 925-0-44335-8       6,408.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
144 นางสาวฮาซียะห์  สือตาปิ 763-0-26106-3         320.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
145 นางสาวไฮฟะ  ดือรเซะ 925-0-49028-3         620.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
146 นางสาวปาตีซู  อาเยาะแซ 907-0-41171-7       1,759.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
147 นางสาวริฟฮาน  เจ๊ะนิ 925-0-32206-2       2,351.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
148 นางปาตีเมาะ  ประดู่ 925-0-27831-4         788.00 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ
149 นางสาวคอลีเยาะ  ยูโซะ 907-0-46786-0         520.00 อนุบาลแสงสันติ ปอซัน
150 นางสาวซาปูเราะห์  ดีนา 925-0-35148-8         660.00 อนุบาลแสงสันติ ปอซัน
151 นางสาวสายสุนีย์  ลาเตะ 925-1-24726-9       2,591.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
152 นางสาวรอฮานิ่ง  สะดียามู 925-0-23102-4       1,200.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
153 นางสาวนูรมา  ลาเด็ง 925-1-19361-4         540.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
154 นางสาวปาตีเมาะ  จารง 925-0-39431-4         639.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
155 นางสาวยามีละห์  จะปะกียา 925-0-27347-9       1,583.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
156 นางสาวฮาดีบะห์  มอลอ 925-0-25209-9       3,265.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
157 นางสาวเต็มศิริ  ปูเต๊ะ 763-0-15926-9         851.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
158 นายซาการิยา  แวดอเลาะ 925-0-35127-5       2,000.00 ศานติวิทยาโสร่ง
159 นางสาวนาดา  โตะสัน 933-0-35784-9         222.00 ซอลีฮียะห์
160 นางสาวไซนะ  มะเสาะ 485-0-34721-5         174.00 ซอลีฮียะห์
161 นางอามีนะห์  หวังกะจิ 763-0-46278-6       4,930.00 ซอลีฮียะห์
162
นายมะแอ  มะแอ 907-1-84094-8       1,090.00 ซอลีฮียะห์
163 นายอาหาหมัดสากี  อูซิน 907-1-74641-0       1,323.00 มูฮัมมาดียะห์
164 นายแวอาซัน  อูซิน 907-1-74687-9       2,207.00 มูฮัมมาดียะห์
165 นายอิสมัน  ดาโตะ 907-0-50937-7         751.00 มูฮัมมาดียะห์
166 นายสักรี  กาหลง 907-0-28008-6         566.00 มูฮัมมาดียะห์
167 นางสาวไนล๊ะ  หะยีแว 907-0-18283-1       7,437.00 พีระยานาวินคลองหินวิทยา
168 นายมาสลาม  หะยีดือราแม 925-0-07558-8         475.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
169 นายโมฮัมมัด  ยือเล๊าะ 929-0-35134-9       5,069.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
170 นางสาวปาตีเมาะ  ยีมาแน 907-0-15426-9     10,145.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
171 นางสาวนูรียะห์  มามะ 907-0-36781-5         895.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
172 นางแวนะ  เจะสนิ 929-0-44295-6         460.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
173 นางนิยารอ  นิสะแม 907-0-58907-9         632.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
174 นางฟาฏิมะฮ์  แวสะมาแอ 763-0-00281-5       6,070.00 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
175 นางสาวซีตีมารียัม  กาลอ 925-0-63240-1         316.00 ผดุงศาสน์วิทยา
176 นางสาวสุนิตา  มะดีเยาะ 925-0-39805-0         515.00 อารยธรรมศาสน์
177 นายอิสมาแอล  มอลอ 925-0-06653-8         851.00 รัศมีสถาปนา
178 นางสาวลาตีปะ  ยูโซะ 925-0-26469-0         276.00 รัศมีสถาปนา
179 นายดอเลาะ  วาเงาะ 907-1-64188-0       1,434.00 รัศมีสถาปนา
180 นางสาววารีซะห์  สาเมาะ 763-0-23244-6         420.00 สันติศาสน์วิทยา
181 นางสาวฟารีดา  หะยีปูเตะ 907-0-75400-2       2,160.00 นาวาวิทย์
182 นางสาวกามีลา  บือแน 763-0-19060-3       4,901.00 นาวาวิทย์
183 นางสาวจันจิรา  อาบูบากา 907-0-74713-8       2,100.00 พีระยานาวินคลองหินวิทยา
184 นายยามารุดิง  อับดุลวาฮับ 907-1-43406-0     19,870.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
185 นายอับดุลรอมัน  เส็นสะนา 907-1-78623-4         467.50 มูลนิธิอาซิซสถาน
186
นางสาวการีม๊ะ  สาเหาะ 907-0-63378-7         466.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
187 นางสาวการีมะห์  เลาะดีเยาะ 929-0-59788-7       4,100.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
188 นางสาวนิสรีน  สาแลหมัน 907-1-69297-3         320.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
189 นางวันทณี  ศิริไชย 907-1-51847-7       1,550.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
190 นายสุไลมาน  อาแว 907-0-63073-7       2,730.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
191 นายมูฮัมหมัด  หะยีอาแว 907-1-75446-4     14,431.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
192 นายฐิตวัฒน์  ปาระมาตท์ 763-0-21711-0       1,696.00 จ้องฮั้ว
193 นางสาวสุพิชชา  แสนวงค์ 907-0-89561-7         330.00 จ้องฮั้ว
194 นางฮาลีเมาะ  อาแม 907-0-48369-6         750.00 พัฒนาอิสลาม
195 นางสาวมารียะ  วาโด 907-0-48371-8         680.00 พัฒนาอิสลาม
196 นางกามีละ  มันนะ 907-0-13026-2       2,830.00 ปูยุดประชารักษ์
197 นางสาวสุชาดา  สวามิภักดิ์ 907-1-47192-6       1,310.00 ปูยุดประชารักษ์
198 นางสาวอาซีซะห์  รักสันติภาพ 907-0-14458-1         640.00 ปูยุดประชารักษ์
199 นางสาวอาดีละห์  ดีเย๊าะ 907-0-06319-0         283.00 ปูยุดประชารักษ์
200 นางกามีละ  มันนะ 907-0-13026-2         410.00 ปูยุดประชารักษ์
201 นางสาวเคาะดีญะฮ์  สามะ 907-0-64266-2         655.00 สตรีพัฒนศึกษา
202 นางสาวฟาตีฮะห์  กูเต๊ะ 907-0-55893-9         890.00 สตรีพัฒนศึกษา
203 นางนูรไอนี  สือรี 907-1-80693-6       1,850.00 สตรีพัฒนศึกษา
204 นางนูรไอนี  สือรี 907-1-80693-6       2,141.00 สตรีพัฒนศึกษา
205 นายแวอารง   อาบัส 907-1-67596-3       3,590.00 ศานติธรรมวิทยา
206 นายแวอารง   อาบัส 907-1-67596-3       4,350.00 ศานติธรรมวิทยา
207 นายแวอารง   อาบัส 907-1-67596-3       4,508.00 ศานติธรรมวิทยา
208 นางสาวปาตีเม๊าะ  ยูโซะ 907-0-51672-1         990.00 ศานติธรรมวิทยา
209 นางสมใจ  สิงห์นุ้ย 907-1-30217-2       1,115.00 แหลมทองอุปถัมภ์
210 นางลำใย  ปินตา 907-1-39116-7     69,590.75 แหลมทองอุปถัมภ์
211 นางสาวนูรีดา   ดอเลาะ 907-0-05542-2       1,190.00 แหลมทองอุปถัมภ์
212 นางสาวดวงกมล  แนวบรรทัด 907-1-57067-3       1,040.00 แหลมทองอุปถัมภ์
213 นางพัชรินทร์  แววภักดี 907-1-42775-7       1,970.00 แหลมทองอุปถัมภ์
214 นางอัสนะ  โวะ 907-1-27644-9       1,935.00 แหลมทองอุปถัมภ์
215 นายซูไฮมี  แวสะแม 907-1-98779-5       8,098.00 จงรักสัตย์วิทยา
216 นางสาวแวดะห์  หยีกาเร็ม 907-0-36015-2       2,202.00 จงรักสัตย์วิทยา
217 นายอายิ   มะอุง 907-1-47711-8       1,005.00 จงรักสัตย์วิทยา
218 นางสาวณิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2         290.00 เจริญศรีศึกษา
219 นางสาวณิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2         445.00 เจริญศรีศึกษา
220 นางสาวสุเมธี  รัตนวงศ์ 929-1-45825-2         830.00 เจริญศรีศึกษา
221 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 929-127837-8       1,498.00 เจริญศรีศึกษา
222 นายสุพจน์  สุทธิปัญญาปกรณ์ 929-127837-8         628.00 เจริญศรีศึกษา
223 นางสาวนิตยา  สมุทรางกูล 763-0-24612-9       1,365.00 เจริญศรีศึกษา
224 นางปรียา   ทองแก้ว 907-1-46343-5       2,500.00 เจริญศรีศึกษา
225 นางสาวมณีฑณา  ศิริวรรณสกุล 763-0-22005-7         345.00 เจริญศรีศึกษา
226 นางสาวจันทรา  ทองตราชู 929-1-38334-1         225.00 เจริญศรีศึกษา
227 นางสาวฮาดีซะห์  แมะตีเมาะ 907-0-32328-1         650.00 ดารุลบารอกะฮฺ
228 นางสาวฟารีดา  มะอูเซ็ง 763-0-03120-3         669.00 ดารุลบารอกะฮฺ
229 นางสาวคอรีเยาะ  ลูโบ๊ะยาซิง 925-0-38427-0         960.00 ดารุลบารอกะฮฺ
230 นางสาวซูฮัยนี  มะแซ 907-0-52932-7         716.00 ดารุลบารอกะฮฺ
231 นางอารีนา  ยามา 929-0-23980-8         955.00 ดารุลบารอกะฮฺ
232 นางสาววันฟาดีละห์  เจะเละ 763-0-13916-0         821.00 ดารุลบารอกะฮฺ
233 นางสาวปาซียะห์  ตาเหร์ 907-0-22231-0       1,000.00 ดารุลบารอกะฮฺ
234 นางสาวปาตีเมาะ  ปะจู 763-0-22372-2     17,671.00 ดารุลบารอกะฮฺ
235 นางนูรมา  แวกะจิ 763-0-14562-4         690.00 ดารุลบารอกะฮฺ
236 นางนิอามีนา  มานะกล้า 907-0-50681-5         874.00 ดารุลบารอกะฮฺ
237 นางนิอามีนา  มานะกล้า 907-0-50681-5         690.00 ดารุลบารอกะฮฺ
238 นางสาวอารุณี   อาบายุโสะ 907-0-63448-1       3,983.00 ดารุลบารอกะฮฺ
239 นางสาวฟาตีฮัน  สุหลง 905-0-85810-4         790.00 ดารุลบารอกะฮฺ
240 นางสาวซอลีฮะห์  มาหะมะ 763-0-08543-5       1,588.00 ดารุลบารอกะฮฺ
241 นางสาวสุธิดา  วิลัยเลิศ 907-1-22853-3     33,622.00 อามานะศักดิ์
242 นางสาวสุธิดา  วิลัยเลิศ 907-1-22853-3     16,506.00 อามานะศักดิ์
243 นางสาวสุธิดา  วิลัยเลิศ 907-1-22853-3     10,665.00 อามานะศักดิ์
244 นางสาวสุธิดา  วิลัยเลิศ 907-1-22853-3       8,290.00 อามานะศักดิ์
245 นางสาวราณี   ปริงทอง 763-0-01110-5       1,780.00 อามานะศักดิ์
246 นางสาวนารียา  อารีอับดุลซอมะ 907-1-60296-6         416.00 อามานะศักดิ์
247 นางฮาลีเมาะ  แลแร 907-0-08940-8         720.00 อามานะศักดิ์
248 นางสาวนูรีซัน   สาเมาะ 907-0-54541-1         361.00 อามานะศักดิ์
249 นายอามะ  สาเล็ง 907-0-53546-7         630.00 อามานะศักดิ์
250 นางสาวซารีฟา  ซีนา 907-0-63699-9         780.00 อามานะศักดิ์
251 นางสาวปิยะนุช  อนันตศาสน์ 907-0-66925-0       1,756.00 อามานะศักดิ์
252 นางยุวารีย์  อับรู 907-0-47594-4       1,505.00 อามานะศักดิ์
253 นางสาวซูกัยนะห์  การิม 907-0-57722-4         370.00 อามานะศักดิ์
254 นางสาวอามีเนาะ  เจ๊ะอุบง 907-1-89458-4       1,129.00 อามานะศักดิ์
255 นางสาวซาวาริยะห์  วาแม็ง 907-0-53559-9         600.00 อามานะศักดิ์
256 นางนาอีมะห์  สาเล็ง 907-1-59035-6       1,470.00 อามานะศักดิ์
257 นางสาวแวเซาดะห์  มามะ 907-0-81484-6         775.00 ศาสนูปถัมภ์
258 นางสาวแวเซาดะห์  มามะ 907-0-81484-6         330.00 ศาสนูปถัมภ์
259 นางฮาซีซะ  อาแว 907-1-33695-6       5,361.00 ศาสนูปถัมภ์
260 นางเจะรอฮายัน  เจ๊ะแว 907-1-60493-4         710.00 ศาสนูปถัมภ์
261 นางสาวมารียัม  มะประสิทธิ์ 907-0-69772-6         392.00 ศาสนูปถัมภ์
262 นางสาวรอบีอะห์  หะยีนาแว 907-0-81449-8       1,795.00 ศาสนูปถัมภ์
263 นายฮามะ  มะแซ 907-1-28842-0       5,282.00 ศาสนูปถัมภ์
264 นางนารีมัลย์  แวหะยี 907-1-47590-5     10,500.00 ศาสนูปถัมภ์
265 นางสาวนิดา  มามะ 907-0-50325-5         725.00 ศาสนูปถัมภ์
266 นางสาวฟารีดา  ยะโดะ 907-0-63134-2         226.00 ศาสนูปถัมภ์
267 นายโซเฟียน  มะมิง 907-0-72303-4         360.00 ศาสนูปถัมภ์
268 นายนิโรจน์  มุกาวี 907-1-46726-0         580.00 ศาสนูปถัมภ์
269
นางนูรียะห์  หะยีสแลแม 907-1-56906-3         369.00 ศาสนูปถัมภ์
270 นายมูฮำมัด  หะยีแวฮามะ 907-0-20706-0       1,380.00 เตรียมศึกษาวิทยา
271 นางสาวแวฟารีซา  เจะเลาะ 929-0-45187-4         800.00 เตรียมศึกษาวิทยา
272 นางรอกีเยาะ  หะยีแวฮามะ 929-0-07742-5       3,835.00 เตรียมศึกษาวิทยา
273 นางสาวปารีดะห์  อูเซ็ง 929-0-16884-6         550.00 เตรียมศึกษาวิทยา
274 นางสาวปารีดะห์  อูเซ็ง 929-0-16884-6         470.00 เตรียมศึกษาวิทยา
275 นายเจะแสแลแม  อัลมูบาร๊อก 907-1-47150-0       7,386.00 เตรียมศึกษาวิทยา
  รวมทั้งสิ้น      768,991.25  

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010