[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1136
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
1.ค่าการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นางแวซง  สาและ 929-0-33897-0            19,000.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
  รวมทั้งสิ้น           19,000.00  
2.ค่ารักษาพยาบาล
1 นางสาวซัยนับ  สะมะลี 763-0-44068-5          100,000.00 ทวีวิทยาอิสลาม
2 นางอามีนะห์  หวังกะจิ 763-0-46278-6              5,600.00 ซอลีฮียะห์
3 นางพเยาว์  พุทธทอง 907-1-90770-8              1,711.00 จิปิภพพิทยา
4 นางสาวนัจมีนท์  กาเดย์ 763-0-08486-2              4,208.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
5 นายมาฮามะสะกรี  คะแน 929-0-20216-5                214.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
6 นางสาวมุนีเราะห์  ยูโซ๊ะ 929-0-35817-3              2,029.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
7 นายอาหาหมัดสากี  อูซิน 907-1-74641-0              4,147.00 มูฮัมมาดียะห์
8 นางสาวซีตีปาตีเม๊าะ  อาแด 907-1-95753-5              1,391.00 มูฮัมมาดียะห์
9 นางสาวซำซีย๊ะ  เจ๊ะหยาง 907-0-27983-5                725.00 มูฮัมมาดียะห์
10 นายมะแอ  มะแอ 907-1-84094-8              1,110.00 ซอลีฮียะห์
11 นางบรรจง  สิปปกรณ์ 907-0-04072-7                690.00 อนุบาลสว่างวิทย์
12 นายมูหัมหมัด  หะยีอาแว 907-1-75446-4            85,568.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
13 นายยามารุดิง  อับดุลวาฮับ 907-1-43406-0            21,830.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
14 นายมะแอ  ลาเตะ 907-1-43441-9              2,744.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
15 นางนูรีดา  บีดิง 925-0-56950-5              1,164.00 อิสลามศาสน์วิทยา
16 นายมะลาเย็ง  แวกะจิ 907-0-53451-7              2,038.00 อิสลามศาสน์วิทยา
17 นางยามีล๊ะ  อับดุลรอนิง 907-0-53453-3              1,170.00 อิสลามศาสน์วิทยา
18 นายมูฮาหมัด  บอเหง 763-0-15343-0              1,315.00 พัฒนศาสตร์
19 นางสาวมาเรียม  ซงตายา 925-0-41239-8              1,216.00 ภักดีวิทยา
20 นางสาวมารียานี  มะแซ 929-0-17571-0                766.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
21 นางสาวนาซีฟ๊ะ  มะดิเย๊าะ 763-0-29369-0                700.00 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา
22 นางสาวซานียะ  มะ 929-0-25214-6              2,150.00 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา
23 นางสาวนูรไอนี  มะหมุ 907-0-29405-2              2,370.00 ศาสน์สามัคคี
24 นายตูแวอุเซ็ง  แลกามา 907-0-41343-4              1,595.00 ศาสน์สามัคคี
25 นายอับดุลรอมัน  เจ๊ะอาแซ 907-0-50111-2              3,075.00 ศาสน์สามัคคี
26 นายทวีศักดิ์  กาหลง 907-1-56399-5              2,555.00 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์
27 นางสาวกูรีดา  ลาเตะ 763-0-05919-1                500.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
28 นางสาวนูรีซา  ลาพู 929-0-74297-6                710.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
29 นางสาวรัชนี  มุกาวี 907-1-67301-4                923.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
30 นางสาวฮามีเล๊าะ  สะมะแอ 907-0-53868-7              2,040.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
31 นางสาวสะปิน๊ะ  หะยีดาโอะ 907-0-29504-0                689.00 วัฒนธรรมอิสลาม
32 นายอับดุลกอเดร์  สาวี 907-1-55018-4              4,330.00 วัฒนธรรมอิสลาม
33 นางสาวสารีหพ๊ะ  มะเร๊ะ 907-1-84359-9              2,420.00 วัฒนธรรมอิสลาม
34 นายโมหัมมัด  เจะโด 907-0-45626-5                750.00 วัฒนธรรมอิสลาม
35 นางสาวอามาณี  มามะมูนา 907-1-68645-0                150.00 วัฒนธรรมอิสลาม
36 นางมีเนาะ  มะลี 907-1-84390-4                798.00 วัฒนธรรมอิสลาม
37 นายซูดิง  อูมา 907-1-55034-6              4,237.00 วัฒนธรรมอิสลาม
38 นายอับดุลฮากัม  หะยีเจะหลง 907-1-84488-9              1,418.00 วัฒนธรรมอิสลาม
39 นายมะมิง  หะยีมะมิง 907-1-55020-6              1,794.00 วัฒนธรรมอิสลาม
40
นางสาวซูบัยดะห์  อูม 907-1-84389-0                395.00 วัฒนธรรมอิสลาม
41 นางอามีเนาะ  ตาเห 907-1-58174-8              2,430.00 วัฒนธรรมอิสลาม
42 นางสาวซัลมีซา  หอแว 907-0-50818-4                280.00 วัฒนธรรมอิสลาม
43 นางฮามีด๊ะ  ยูโซะ 907-1-84200-2              2,832.00 วัฒนธรรมอิสลาม
44 นางรศนา  หัสมัด 907-1-62304-1              1,580.00 วัฒนธรรมอิสลาม
45 นายอับดุลการีม  ช่วยสง 907-1-77326-4              5,713.00 วัฒนธรรมอิสลาม
46 นายลาเตะ  รีรา 907-1-55183-0              4,915.00 วัฒนธรรมอิสลาม
47 นายนูรยีฮาน  ฮาแว 907-0-13071-8              2,365.00 วัฒนธรรมอิสลาม
48 นายอาแด  สาและ 907-1-80661-8              2,110.00 วัฒนธรรมอิสลาม
49 นายมาหามะอัสมิง  มูดอ 907-0-13115-3                420.00 วัฒนธรรมอิสลาม
50 นายบือราเฮง  นาแว 907-0-07136-3              6,627.00 วัฒนธรรมอิสลาม
51 นางมูรียะ  เจ๊ะแว 907-1-84314-9                150.00 วัฒนธรรมอิสลาม
52 นายอิบรอฮีม  หะ 907-1-55135-0              8,949.00 วัฒนธรรมอิสลาม
53 นางพาตีเมาะ  ดารามะ 907-1-55262-4              4,660.00 วัฒนธรรมอิสลาม
54 นายแวมามุ   แวหะยี 907-0-25700-9              2,778.00 วิทยาอิสลามมูลนิธิ
55 นางกาญจนา  ชุมช่วย 907-1-59266-9              3,575.00 เจริญศรีศึกษา
56 นางสาวสุวาณี  ศรีอำนวยสกุล 907-1-66993-9                355.00 จ้องฮั้ว
57 นางสาวสุวาณี  ศรีอำนวยสกุล 907-1-66993-9                672.00 จ้องฮั้ว
58 นายคอซาลี   เจะโวะ 929-0-23842-9              2,265.00 เตรียมศึกษาวิทยา
59 นางสาวฮามีดะห์   จารู 907-0-65505-5              2,484.00 เตรียมศึกษาวิทยา
60 นางรอบีอะ   วามุ 907-0-02730-5              1,630.00 เตรียมศึกษาวิทยา
61 นายมูฮำมัด   หะยีแวฮามะ 907-0-20706-0                320.00 เตรียมศึกษาวิทยา
62 นางสาวอัสน๊ะ   กูนา 907-0-63696-4                900.00 อามานะศักดิ์
63 นางนิแย   สาและ 907-1-60278-8              1,650.00 อามานะศักดิ์
64 นางนูรีหัส   มุวรรณสินธุ์ 907-1-90253-6                500.00 อามานะศักดิ์
65 นายรอซาลี   การี 907-0-49878-2              1,130.00 วรคามินอนุสรณ์
66 นางสาวพัชนันท์    เพชรคุ้ม 907-0-48484-6              6,566.00 วรคามินอนุสรณ์
67 นางสาวพัชนันท์    เพชรคุ้ม 907-0-48484-6              5,600.00 วรคามินอนุสรณ์
68 นางสาวรอฮานีย์  หะยีสาและ 907-0-64757-5              2,800.00 วรคามินอนุสรณ์
69 นางสาวรอฮานีย์  หะยีสาและ 907-0-64757-5              2,800.00 วรคามินอนุสรณ์
70 นางสุภาวดี   โสนะมัด 907-0-74016-8                405.00 วรคามินอนุสรณ์
71 นางพิกุน    อินทร์แก้ว 907-0-31072-4            11,226.00 วรคามินอนุสรณ์
72 นางพิกุน    อินทร์แก้ว 907-0-31072-4              6,582.00 วรคามินอนุสรณ์
73 นางยุพิณ   แนวบรรทัด 907-1-27642-2                682.00 แหลมทองอุปถัมภ์
74 นางจิราวรรณ   โกสิงห์ 907-1-27645-7              1,196.00 แหลมทองอุปถัมภ์
75 นางสาวจุรีรัตน์   โสภณ 907-1-40942-2              1,720.00 แหลมทองอุปถัมภ์
76 นางสาวแวฮะซะนี   แวอุมา 907-1-27661-9              5,520.00 แหลมทองอุปถัมภ์
77 นางสมใจ   สิงห์นุ้ย 907-1-30217-2              1,090.00 แหลมทองอุปถัมภ์
78 นายอายิ    มะอุง 907-1-47711-8                995.00 จงรักสัตย์วิทยา
79 นายสะตอปา   สาและ 907-1-47798-3                424.00 จงรักสัตย์วิทยา
80 นางสาวสารีปะ   แลแตบาตู 763-0-10258-5              2,949.00 จงรักสัตย์วิทยา
81 นายซูไฮมี    แวสะแม 907-1-98779-5              8,098.00 จงรักสัตย์วิทยา
82 นางสาวรอวีฮะห์   ลาเต๊ะ 907-0-25716-5                723.00 จงรักสัตย์วิทยา
83 นางสาวฟาตีมะห์   อาแว 929-0-56233-1              1,633.00 จงรักสัตย์วิทยา
84 นางสาวฮุสนา   ดิง 763-0-20278-4                736.00 จงรักสัตย์วิทยา
85 นางสาวนูรียะห์    ดอเลาะ 925-1-18997-8                555.00 จงรักสัตย์วิทยา
86 นางสาวแวดะห์   หยีกาเร็ม 907-0-36015-2              1,320.00 จงรักสัตย์วิทยา
87 นางสาวฟาร่าห์วาตี  มอลอ 907-0-62434-6              1,007.00 พัฒนาอิสลาม
88 นายดอเล๊าะ   ดือราแม 907-1-68046-0              1,542.00 พัฒนาอิสลาม
89 นายรอฮิม    แยนา 907-1-78803-2              6,309.00 พัฒนาอิสลาม
90 นายอับดุลเลาะ   สาแล 907-0-21159-9              1,865.00 ศาสนูปถัมภ์
91 นายอาแว   ปูเต๊ะ 907-0-81544-3              4,204.00 ศาสนูปถัมภ์
92 นางฮาซีซะ   อาแว 907-1-33695-6              4,451.00 ศาสนูปถัมภ์
93 นางสาวมูรนี    มะมิง 907-0-69944-3                321.00 ศาสนูปถัมภ์
94 นายมนูญ   แวสมาย 907-1-55666-2              3,232.00 ศาสนูปถัมภ์
95 นายมนูญ   แวสมาย 907-1-55666-2              3,879.00 ศาสนูปถัมภ์
96 นายมะลีเป็ง   อารง 907-1-45609-9                195.00 ศาสนูปถัมภ์
97 นายฮามะ   มะแซ 907-1-28842-0            13,670.00 ศาสนูปถัมภ์
98 นางรอฮีนา   กลิ่นหอม 907-0-53579-3              2,242.00 ศาสนูปถัมภ์
99 นางสาววีรญา   กัมมารบุตร 907-1-46695-7              3,564.00 ศาสนูปถัมภ์
100 นายโซเฟียน   มะมิง 907-0-72303-4                550.00 ศาสนูปถัมภ์
101 นางสาวนูรอีมาน   มุเสะ 907-0-81445-5                296.00 ศาสนูปถัมภ์
102 นายสุกรี   วาแม 907-1-52046-3              4,720.00 ศาสนูปถัมภ์
103 นายโซเฟียน   มะมิง 907-0-72303-4                500.00 ศาสนูปถัมภ์
104 นายประสาน   ลีวัน 907-1-60511-6          100,000.00 ศาสนูปถัมภ์
105 นายอับดุลรอมัน  เส็นสะนา 907-1-78623-4              3,233.50 มูลนิธิอาซิซสถาน
106 นายมะมือลี  หะยีมะมิง 907-1-43408-7              1,430.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
107 นายมามุ  เคดาร์ 929-0-44281-6              1,670.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
108 นางสารีปะห์  ยูโซะ 929-1-41755-6              4,157.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
109 นางสาวการีมะห์  เลาะดีเยาะ 929-0-59788-7              5,711.75 มูลนิธิอาซิซสถาน
110 นางสาวตอฮีเร๊าะ  หะยีแวสะแลแม 929-0-44815-6                330.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
111 นางยามีละ  สะแลแม 763-0-52273-8              2,525.00 ซอลีฮียะห์
112 นายมูฮัมหมัดรอมี  โต๊ะเจ๊ะ 907-0-54204-8                250.00 พีระยานาวินคลองหิน
113 นายมุฮัมหมัดชาริฟ  ม่าเย็บ 907-0-54101-7                360.00 พีระยานาวินคลองหิน
114 นางสาวกัสตูรี  เพ็งมูซอ 929-0-61057-3              1,190.00 พีระยานาวินคลองหิน
115 นางสาวซารีนา  สาแล๊ะ 763-0-20936-3                949.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
116 นางบุหลัน  โตะเหม 907-0-38273-3                540.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
117 นางรุมาวานี  ดอเลาะ 907-1-77987-4                550.00 มูฮัมมาดียะห์
118 นางสาวนาดา  โตะสัน 933-0-35784-9                595.00 ซอลีฮียะห์
119 นางสาวมารีนี  มาหะมะ 929-0-42095-2              6,490.00 จริยธรรมอิสลามศึกษา
120 นายซูไลหมาน  หะยีปูเตะ 929-0-37217-6                334.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
  รวมทั้งสิ้น         581,007.25  
3.ค่าช่วยเหลือบุตร
1 นางกรรณิการ์  หนิเสะ 907-1-94299-6                600.00 เพชรชูนุเคราะห์
2 นายมุคตารี  เบญซอแล 907-1-70148-4                600.00 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
  รวมทั้งสิ้น            1,200.00  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010