[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 1232
Bookmark and Share


 

รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน2560
1.ค่าช่วยการศึกษาบุตร
ที่ ชื่อ เลขที่บัญชี  จำนวนเงินที่ขอโอน  สังกัด
เงินฝาก
1 นายอับดือรานิง  สาเมาะ 929-0-23832-1          1,760.00 เตรียมศึกษาวิทยา
2 นายพรัด  จันทร์ประภา 907-0-78904-3          2,000.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
3 นางสุมนา  แนวบรรทัด 907-0-18195-9          4,290.00 แหลมทองอุปถัมภ์
4 นางปรียา  ทองแก้ว 907-1-46343-5          8,000.00 เจริญศรีศึกษา
5 นายอาดือนันต์  อาแด 907-0-14599-5          1,702.00 พัฒนาอิสลาม
6 นางยามีละห์  กาแลซอ 907-0-34951-0          3,404.00 พัฒนาอิสลาม
7 นางสาวอามีเนาะ  ตาหา 907-0-45327-4          5,341.00 พัฒนาอิสลาม
8 นางรุสนา  มามะ 907-0-39453-7          1,870.00 พัฒนาอิสลาม
9 นายดือเร๊ะ  การีนา 907-0-37242-8          3,404.00 พัฒนาอิสลาม
10 นางเจะรอฮายัน  เจ๊ะแว 907-1-60493-4        11,000.00 ศาสนูปถัมภ์
11 นางนารีมัลย์  แวหะยี 907-1-47590-5        16,000.00 ศาสนูปถัมภ์
12 นายมนูญ  แวสมาย 907-1-55666-2        20,000.00 ศาสนูปถัมภ์
13 นายอาฮามัดกาแม  แวมูซอ 907-0-82691-7          2,000.00 ศาสนูปถัมภ์
14 นายอับดุลเลาะ  แวโดยี 907-1-60762-3          7,000.00 ศาสนูปถัมภ์
15 นางสาวรอสมี  สะอิ 907-0-55810-6          4,000.00 ดารุลบารอกะฮ
16 นางสาวฟาตีเมาะ  แวนาแว 907-1-92722-9          3,550.00 ปัตตานีวิทยา
17 นางรอฮานา  สาเมาะ 907-1-72146-9        16,000.00 ปัตตานีวิทยา
18 นางสาวฮีดายะห์  สาแม 763-0-13244-1          3,850.00 ปัตตานีวิทยา
19 นายมะยูโซ๊ะ  เจ๊ะอุบง 925-0-66137-1          7,700.00 ปัตตานีวิทยา
20 นายบราเฮง  ลาเต๊ะ 907-1-81374-6          8,590.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
21 นายพรัด  จันทร์ประภา 907-0-78904-3          7,080.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
22 นางเชาว์มณี  ญาติพัฒน์ 907-0-22079-2        15,200.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
23 นายเจะโยซารี  สาและ 763-0-34056-7        27,700.00 อรุณศาสน์วิทยา
24 นายมูฮัมมัดฮุสนี  หะยียูโซะ 907-0-32538-1        10,680.00 อรุณศาสน์วิทยา
25 นางสาวฮัศณี  มะเซ็ง 907-1-73762-4          1,702.00 ดรุณศาสน์วิทยา
26 นางรูสนีย์  นิซอ 907-1-77513-5          1,702.00 ดรุณศาสน์วิทยา
27 นายสุไหมี  เจ๊ะแต 907-0-34666-4          1,702.00 ดรุณศาสน์วิทยา
28 นายอับดุลรอมัน  เจ๊ะแว 929-0-22859-8        18,750.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
29 นายอิสมาน  เจะนิ 925-0-09562-7          1,450.00 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
30 นางสาวฮุสนา  สาแม 763-0-01541-0          1,937.00 รัศมีสถาปนา
31 นายดาเล็ง  สาหลำ 907-1-43467-2          7,500.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
32 นายมหามะปอซัง  วานิ 907-1-53392-1          1,937.00 ดรุณศาสน์วิทยา
33 นายอับดุลฮามิ  สะแลแม 907-0-17185-6          3,404.00 ดรุณศาสน์วิทยา
34 นางสาวมัสตูเราะฮ์  ยูโซ๊ะ 907-0-53531-9          1,702.00 ดรุณศาสน์วิทยา
35 นายมาหามะนูรเด็ง  ดาอุแม 907-0-49252-0          1,702.00 ดรุณศาสน์วิทยา
36 นายสุกรี  มะนุง 907-0-45459-9          3,639.00 ดรุณศาสน์วิทยา
37 นายอับดุลรอฮิม  สามุ 907-0-14415-8          3,404.00 ดรุณศาสน์วิทยา
38 นายดอรอนิง  ลาเตะ 907-0-14409-3          6,808.00 ดรุณศาสน์วิทยา
39 นายเสรี  หิมมะ 907-1-90433-4          3,404.00 ดรุณศาสน์วิทยา
40 นางมูนีเราะห์  สะมาแอ 907-0-70118-9          3,404.00 ดรุณศาสน์วิทยา
41
นายมันโซร์  ฮากีมี 907-1-77877-0        20,000.00 ดรุณศาสน์วิทยา
42 นางสาวอามาณี  หลง 907-0-54050-9          1,937.00 สามารถดีวิทยา
43 นายมาหามะ  บาราเต๊ะ 907-0-23466-1          6,808.00 สามารถดีวิทยา
44 นางสาวซากียะห์  สามอ 925-0-47555-1          4,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
45 นายมุสตอฟา  มะเด็ง 925-0-26417-8          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
46 นายอิบรอเฮ็ม  ราแดง 925-0-38992-2          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
47 นางอาวาติฟ  นิแว 907-0-30917-3          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
48 นางสาวยารอดะห์  ยานยา 925-0-31559-7          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
49 นายอิสมาแอล  ยานยา 925-0-15666-9          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
50 นางสาวฟารินทร์  ดาหุ 925-0-149-49-2          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
51 นางสาวสาการียา  บือราเฮง 763-0-16263-4          6,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
52 นายอาดือนัน  สุและเลาะ 925-0-25768-6          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
53 นางสาวซีตีมาเรียม  บือราเฮง 925-0-32246-1          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
54 นายมาฮามะ  มะมิง 907-0-24034-3          6,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
55 นางสาวมูรนีย์  มุทานิ 925-0-35568-8          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
56 นางสาวมีซือบ๊ะ  ยูโซะ 925-0-16972-8          4,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
57 นายซอบรีห์  กาเร็ง 907-0-31123-2          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
58 นายนาวาวีย์  สะมาแห 925-0-37880-7          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
59 นางสาวสารีปะ  มาฮะ 907-0-60665-8          2,000.00 ดารูลอูลูมวิทยา
60 นางสามีฮะ  เจ๊ะอูมา 907-1-77355-8          3,870.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
61 นายนิรักษ์  นิเดร์หะ 907-1-98834-1          3,600.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
62 นางนุรอัยนี  มูซอ 907-0-58424-7          2,000.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
63 นางสาวนูรีดา  ยูโซะ 907-0-53642-0          2,000.00 มุสลิมพัฒนศาสตร์
64 นางสาวนาซีปะห์  ดอเลาะ   929-1-46115-6          1,870.00 ส่งเสริมศาสน์
65 นางสาวซูเรียตี  เปาะแมรีซอ 907-0-24284-2          2,130.00 ส่งเสริมศาสน์
66 นางสาวสูรายา  แซ่ต่าน 907-0-03605-3          6,808.00 อัตตัรบียะห์อิสลามียะห์
67 นางบาฮียะห์  ดือราแม 907-1-91048-2          8,620.00 อัตตัรบียะห์อิสลามียะห์
68 นายอานัส  ดอร์เลาะ 763-0-10664-5          8,745.00 วิทยาศีล
69 นางสาวมูนีเราะห์  มะเกะ 925-0-36275-7          8,520.00 วิทยาศีล
70 นางฟารีดะ  มะอิง 907-0-02483-7          1,000.00 รัศมีสถาปนา
71 นายซาตีรี  สะเด็ง 907-0-53577-7          1,937.00 ดรุณศาสน์วิทยา
72 นายมะรอสนิง  ลาสะมะแม 907-1-44275-6        12,500.00 สายบุรีอิสลามวิทยา
73 นางรอฮีหม๊ะ  ดอเลาะ 907-1-86726-9        39,550.00 สามารถดีวิทยา
74 นายมะห์มูด  อุษมานีย์ 907-1-46809-7        11,000.00 สามารถดีวิทยา
75 นางวันนุรีซา  ดอเลาะ 907-0-03717-3          2,870.00 บากงพิทยา
76 นางสาวซูใบดะห์  สาและ 929-0-48273-7          4,260.00 จริยธรรมอิสลามวิทยา
77 นางจีรวรรณ  เผ่าพิมล 907-1-37990-6        10,000.00 จิปิภพพิทยา
78 นางวรางคณา  เพชรมะโน 907-0-01722-9        10,000.00 จิปิภพพิทยา
79 นายวันซุลฟิกรี  เจ๊ะเด็ง 907-0-13276-1          3,639.00 มูฮัมมาดียะห์
80 นางบุหลัน  โตะเหม 907-0-38273-3        10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
81 นายอุสมาน  แม 763-0-18809-9        10,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
82 นายอูมา  จากือวาโตะ 929-0-21947-5        20,000.00 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
83 นางวิไลวรรณ  วัลนา 907-1-90604-3        16,000.00 อามานะศักดิ์
84 นายองอาจ  สุวรรณชาตรี 907-1-27659-7        20,000.00 แหลมทองอุปถัมภ์
85 นางอิสฟาฮานี  ตาเฮ 907-0-17562-2          1,702.00 จงรักสัตยืวิทยา
86 นางแวสนะ  นราสกุลภักดี 907-1-67629-3          1,000.00 ศาสนูปถัมภ์
87 นายแวอูเซ็ง  โตะนาฮุน 907-1-43507-5          8,500.00 ศาสนูปถัมภ์
88 นางกาญจนา  ชุมช่วย 907-1-59266-9          6,000.00 เจริญศรีศึกษา
89 นางสาวชาณัชฐา  เดชนทีนนท์ 907-0-87107-6          4,260.00 วรคามินอนุสรณ์
90 นางมุกดา  แก้วเป็นทอง 907-1-93915-4        20,000.00 วรคามินอนุสรณ์
91 นางสุดาวดี  โสนะมัด 907-0-74016-8        20,000.00 วรคามินอนุสรณ์
92 นางนฤมล  พรหมศิริ 907-1-52590-2        20,000.00 วรคามินอนุสรณ์
93 นายเจะอาลี  เจะกาเดร์ 907-1-79283-8          8,200.00 ศาสน์สามัคคี
  รวมทั้งสิ้น         639,594.00  
2.ค่ารักษาพยาบาล
1 นางวันทณี  ศิริไชย 907-1-51847-7            576.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
2 นางสาวยูในน๊ะ  คาลี 907-0-28435-9            570.00 อามานะศักดิ์
3 นายมาหามะตอเฮ  สาแม 763-0-49569-2            585.00 บำรุงมุสลีมีน
4 นางสาวฟารีดาห์  บาฮา 929-0-72611-3          2,642.00 บากงพิทยา
5 นางสาวสายสุนีย์  ลาเตะ 925-1-24726-9            435.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
6 นายนิโก๊ะ  มะยูโซ๊ะ 925-0-09989-4          1,325.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
7 นางสาวยารอด๊ะ  ซิการาเสาะ 925-1-19611-7          2,460.00 ประสานวิทยามูลนิธิ
8 นายยุลกิฟลี  วาแม 925-1-20510-8          3,537.00 มูลนิธิสันติวิทยา
9 นางสาวปะยีซ๊ะ  อาแว 907-0-14936-2          1,067.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
10 นางสาวไซนะ  มะเสาะ 485-0-34721-5            696.00 ซอลีฮียะห์
11 นายดอเลาะ  หะยีมะเละ 907-1-84092-1            505.00 ซอลีฮียะห์
12 นางสาวอัสมาลี  สาวี 763-0-07567-7          2,027.00 สันติศาสน์วิทยา
13 นางสาวปัทมา  ละมะ 925-0-43791-9            800.00 มุสลิมสันติชน
14 นายอัดนัน  วานา 925-0-33676-4          8,813.00 อิสลามพัฒนา
15 นางสาวอานีซะห์  หะยีอาแซ 925-0-48078-4            235.00 อิสลามพัฒนา
16 นางสุไวม๊ะ  วานา 925-1-16128-3            448.00 อิสลามพัฒนา
17 นายดอแม็ง  ตือเงาะ 925-0-30667-9            876.00 อิสลามพัฒนา
18 นายบือราเฮง  สะนิ 925-0-38297-9          1,159.00 อิสลามพัฒนา
19 นายตอพา  สาเม๊าะ 907-1-44278-0            785.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
20 นายอับดุลรอเซะ  ดากอฮา 907-0-67630-3          1,627.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
21 นายบราเฮง  ลาเต๊ะ 907-1-81374-6          2,973.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
22 นายอับดุลเลาะ  ตาเยะ 907-1-80619-7          1,979.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
23 นายสะแปอิง  หะมะ 907-1-44285-3            706.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
24 นายตอเฮร์  กือนิ 907-1-93908-1          1,686.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
25 นางภูซีหย๊ะ  หะยีวันนิก 907-1-61334-8          2,035.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
26 นายอับดุลลอฮ  มาลายา 907-1-44370-1            956.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
27 นายอิสมิน  โตะหะมะ 907-0-53082-1          1,540.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
28 นายมาหามะอาสูแห  เจะแม 920-0-57331-2            963.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
29 นายมะฮากิม  มะนุง 763-0-06730-5            475.00 บำรุงมุสลีมีน
30 นายโมฮำหมัด  กือแต 907-1-59770-9          5,116.00 ศาสนศึกษา
31 นางสาวโรสมาวาตี  ยะโกะ 907-0-90703-8          2,480.00 ศาสนศึกษา
32 นางสาวฟารีดะ  ดอสะ 763-0-26579-4        10,610.00 บำรุงมุสลีมีน
33 นางสาวตูแวไซนะ  ดาจูดา 763-0-35975-6          2,635.00 ศาสน์อิสลาม
34 นางสาวฮูมัยดา  โตะเจ 929-0-62092-7            180.00 ราษฎร์ประชานุเคราะห์
35 นางสาวมัซลีนา  ดือราแม 907-0-53051-1          1,160.00 ราษฎร์ประชานุเคราะห์
36 นางเมตตา  บุญส่ง 907-0-23375-4          2,218.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
37 นางอำไพ  สังข์ศิลป์ชัย 907-0-77483-6          4,719.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
38 นางศศิธร  พูลภักดี 907-0-14461-1          4,260.00 ฮั่วหนำมูลนิธิ
39 นางนอมารีย๊ะ  มะอิง 907-1-69682-0          2,680.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
40 นายสุวิทย์  บูรณะศิลป์ 907-1-60835-2          1,720.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
41 นายบือราเฮง  กามา 907-1-84248-7          1,095.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
42 นางสุไรยา  สือนิ 907-0-92368-8          1,273.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
43 นางสาวนูรีดา  บิลสะมะแอ 907-1-64693-9          2,110.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
44 นางนาอีหม๊ะ  ลาสะมะแม 907-0-28638-6          1,941.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
45 นางสาวยัสมานี  เจ๊ะนุ๊ 907-0-53080-5            802.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
46 นางวราภรณ์  เยงทูล 485-0-12083-0          1,282.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
47 นางซอฟียะฮ์  แวหลง 907-1-95550-8          1,000.00 สายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
48 นางสาวมานิสา  วายะโยะ 763-0-50834-4            915.00 ศาสนศึกษา
49 นางสาวฮานี  เจ๊ะลอ 907-0-92453-6          3,273.00 ศาสนศึกษา
50 นายอับดุลตอเละ   สูแว 763-0-34958-0            400.00 ศาสนศึกษา
51 นางสาวรอดียะ  เจ๊ะแว 907-0-63224-1          1,900.00 มัสยิดตะลุบัน
52 นายรอยี  วาโด 907-1-90866-6          2,288.00 สามารถดีวิทยา
53 นางซอฟีย๊ะ  เจะอุบง 907-0-62862-7            293.00 สามารถดีวิทยา
54 นางอามีนะห์  หวังกะจิ 763-0-46278-6          6,826.00 ซอลีฮียะห์
55 นางสาวพาตีเมาะ  เลาะแม็ง 925-0-55739-6          3,861.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
56 นางสาวซอบารียะ  บากา 925-0-64319-5          1,897.00 อิสลามประชาสงเคราะห์
57 นายมะแอ  มะแอ 907-1-84094-8            953.00 ซอลีฮียะห์
58 นางสาวซารีนา  บาหะ 925-0-21959-8            600.00 แสงธรรมศึกษาปัตตานี
59 นางวันทณี  ศิริไชย 907-1-51847-7          2,737.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
60 นางฮามีดะ  มะแซ 907-1-43417-6          1,980.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
61 นางสาวนิสรีน  สาแลหมัน 907-1-69297-3            848.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
62 นางสาวการีม๊ะ  สาเหาะ 907-0-63378-7          1,975.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
63 นายมูหัมหมัดเพาซัน  แวเลาะมะ 929-0-69702-4          8,450.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
64 นายยามารุดิง  อับดุลวาฮับ 907-1-43406-0        34,772.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
65 นายอับดุลเลาะ  ดือราแม 907-1-43443-5          5,658.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
66 นายอับดุลการีม  สาหลำ 907-1-65328-5            610.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
67 นางสาวตอฮีเราะห์  หะยีแวสะแลแม 929-0-44815-6            802.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
68 นางซอบารียะห์  ปะจู 907-1-77171-7          4,252.00 มูลนิธิอาซิซสถาน
69 นางสาวสุวาณี  ศรีอำนวยสกุล 907-1-66993-9        42,379.00 จ้องฮั้ว
70 นางประไพ  ศรีตุลาการ 907-1-27674-0          2,096.00 แหลมทองอุปถัมภ์
71 นางสาวนิตยา  สมุทรางกูล 763-0-24612-9          2,190.00 เจริญศรีศึกษา
72 นางสาวณิชาภา  ชูพิทักษ์สิน 763-0-22081-2            255.00 เจริญศรีศึกษา
73 นางสาวนฤเนตร  กระจ่างลิขิต 763-0-32577-0            556.00 เจริญศรีศึกษา
74 นางสาวซามียะ  สูสารอ 907-0-29640-3            548.00 อามานะศักดิ์
75 นางสาวยูในน๊ะ  คาลี 907-0-28435-9            730.00 อามานะศักดิ์
76 นางสาวยูในน๊ะ  คาลี 907-0-28435-9            272.00 อามานะศักดิ์
77 นางสาวนารียา  อารีอับดุลซอมะ 907-1-60296-6            620.00 อามานะศักดิ์
78 นางฮาลีเมาะ  แลแร 907-0-08940-8            810.00 อามานะศักดิ์
79 นางสาวซูไอนี  สาอิ 907-1-91892-0            850.00 อามานะศักดิ์
80 นายซูไฮมี  แวสะแม 907-1-98779-5        15,976.00 จงรักสัตย์วิทยา
81 นายสะตอปา  สาและ 907-1-47798-3          1,105.00 จงรักสัตย์วิทยา
82 นางตีเม๊าะ  มะตีเยาะ 907-1-47802-5          1,418.00 จงรักสัตย์วิทยา
83 นายอับดุลเลาะ  นิตา 907-0-17482-0          2,240.00 จงรักสัตย์วิทยา
84 นายรอฮิม  แยนา 907-1-78803-2          2,807.00 พัฒนาอิสลาม
85 นางซาวียะห์  สะรีเดะ 907-0-34833-0            450.00 พัฒนาอิสลาม
86 นายดอเล๊าะ  ดือราแม 907-1-68046-0            775.00 พัฒนาอิสลาม
87 นางสาวนาดียะห์  ยะโกะ 907-0-16159-1            530.00 พัฒนาอิสลาม
88 นางรุสนา  มามะ 907-1-94198-1          2,506.00 พัฒนาอิสลาม
89 นางรอพีอะห์  โตะนาฮุน 907-1-94198-1          1,378.00 พัฒนาอิสลาม
90 นางฮัสลีฮะห์  ดาราสัญจ์ 907-0-46430-6            460.00 พัฒนาอิสลาม
91 นางซูนัยดัส  ไซยอาแซ 907-0-24675-9             90.00 ศาสนูปถัมภ์
92 นางอัสมะ  กันดูวงศ์ 907-0-06307-7            725.00 ศาสนูปถัมภ์
93 นางกอรีเยาะ  อิสาเฮาะ 907-1-42649-1          3,228.00 ศาสนูปถัมภ์
94 นายฮามะ  มะแซ 907-1-28842-0          6,309.00 ศาสนูปถัมภ์
95 นางสาวมารียัม  มะประสิทธิ์ 907-0-69772-6          1,115.00 ศาสนูปถัมภ์
96 นายสุดิน  มูเหล็ม 907-1-48313-4          2,445.00 ศาสนูปถัมภ์
97 นางฮาซีซะ  อาแว 907-1-33695-6          3,220.00 ศาสนูปถัมภ์
98 นายอับดุลกอเดร์  จาหลง 907-0-81468-4            527.00 ศาสนูปถัมภ์
99 นายดอเลาะ  แวสมาแฮ 907-0-67918-3          1,422.00 ศาสนูปถัมภ์
100 นายนิโรจน์  มุกาวี 907-1-46726-0            298.00 ศาสนูปถัมภ์
101 นางเจะรอฮายัน  เจ๊ะแว 907-1-60493-4          2,330.00 ศาสนูปถัมภ์
102 นางนารีมัลย์  แวหะยี 907-1-47590-5          5,581.00 ศาสนูปถัมภ์
103 นายมือเราะ  อารง 907-1-60761-5          1,988.00 ศาสนูปถัมภ์
104 นายโซเฟียน  มะมิง 907-0-72303-4            550.00 ศาสนูปถัมภ์
105 นางแก้วอารี  อัตเส็น 907-0-50408-1            882.00 ศาสนูปถัมภ์
106 นางสาวตีเมาะ  นิแซ 907-1-67366-9          1,395.00 ศานติธรรมวิทยา
107 นางสาวปาตีเม๊าะ  ยูโซะ 907-0-51672-1            470.00 ศานติธรรมวิทยา
108 นางสาวฮิดายะห์  สาแม 763-0-13244-1            570.00 ปัตตานีวิทยา
109 นายอารฟาน  สิเดะ 763-0-50833-6            397.00 ปัตตานีวิทยา
110 นางรอฮานา  สาเม๊าะ 907-1-72146-9            373.00 ปัตตานีวิทยา
111 นางนูรมา  แวกะจิ 763-0-14562-4          3,380.00 ดารุลบารอกะฮฺ
112 นางนุรไอดา  ดามิง 907-0-53456-8            700.00 อิสลามศาสน์วิทยา
113 นายมาหะมะ  โตะลู 907-0-00136-5          3,243.00 รัศมีสถาปนา
114 นางสาวลาตีปะ  ยูโซะ 925-0-26469-0            780.00 รัศมีสถาปนา
115 นางสาวฮายาตี  ตูหยง 925-0-40023-3            554.00 รัศมีสถาปนา
116 นางสาวอัสมะ  เจะแว 907-0-19408-2          3,624.00 รัศมีสถาปนา
117 นายมะรอยิ  ตาเฮ 907-1-47080-6          1,999.00 ศาสนศึกษา
118 นายอับดุลรอฮิม  สามุ 907-0-14415-8          2,350.00 ดรุณศาสน์วิทยา
119 นางซารีหม๊ะ  แมกอง 907-0-14473-5          1,565.00 ดรุณศาสน์วิทยา
120 นางสาวณูร์ลีซา  เจะปิ 907-0-63204-7          1,200.00 ดรุณศาสน์วิทยา
121 นางสาวฟาซียะห์  สาเมาะ 907-0-53506-8          1,578.00 ดรุณศาสน์วิทยา
122 นายอับดุลมูเราะ  มะนอ 907-1-44784-7          1,000.00 ดรุณศาสน์วิทยา
123 นางสาวฮัศณี  มะเด็ง 907-1-73762-4            945.00 ดรุณศาสน์วิทยา
124 นางรูสนีย์  นิซอ 907-1-77513-5            910.00 ดรุณศาสน์วิทยา
125 นางอานีซ๊ะ  จะปะกิยา 907-1-44797-9            686.00 ดรุณศาสน์วิทยา
126 นางรูซลีนา  สุหลง 907-1-93470-5            621.00 ดรุณศาสน์วิทยา
127 นางนูรียะ  วาบา 907-1-76170-3            618.00 ดรุณศาสน์วิทยา
128 นายอภิชาต  กาแมแล 907-1-71191-9          4,761.00 ดรุณศาสน์วิทยา
129 นางมาฮา  หามะ 907-0-14472-7          2,721.00 ดรุณศาสน์วิทยา
130 นายซูลกิฟลี  หามะ 907-1-76619-5          2,160.00 ดรุณศาสน์วิทยา
131 นางพาฮีดะ  วานิ 907-1-76618-7          1,845.00 ดรุณศาสน์วิทยา
132 นางแวฮุสนา  หวัดแท่น 907-0-53488-6          1,400.00 ดรุณศาสน์วิทยา
133 นายดอรอนิง  ลาเตะ 907-0-14409-3          1,313.00 ดรุณศาสน์วิทยา
134 นายเฟาซี  วาเยะ 907-0-30858-4            678.00 ดรุณศาสน์วิทยา
135 นายยูโซฟ  เจ๊ะแว 907-1-44779-0            533.00 ดรุณศาสน์วิทยา
136 นายบีดิง  ดาแซ 907-1-44778-2          4,530.00 ดรุณศาสน์วิทยา
137 นายมาหามหะนูรเด็ง  ดาอุแม 907-0-49252-0            330.00 ดรุณศาสน์วิทยา
138 นายมะสอรดี  มะเกะรอ 920-1-27617-6          1,745.00 ลาลอวิทยา
139 นางสาวฟารีดะห์  หะมะ 907-0-53605-6            920.00 ลาลอวิทยา
140 นายยา  โต๊ะสรี 907-0-53601-3          1,225.00 ลาลอวิทยา
141 นางสาวมายีดะห์  มะเซะ 907-0-24101-3            510.00 มัสยิดตะลุบัน
142 นางสาวรอยฮาน  อาลิอาดัม 907-0-71235-0          1,580.00 มัสยิดตะลุบัน
143 นางสาวฟัครียะห์  เปาะสุดง 907-0-16268-7          5,325.00 มัสยิดตะลุบัน
144 นางสาวนุสรา  ดำสุทธิ์ 907-0-92461-7          2,738.00 มัสยิดตะลุบัน
145 นางสาวมาซีเต๊าะฮ์  เฮาะ 907-0-14886-2          1,020.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
146 นางสาวสารีซะห์  ยีเร็ง 763-0-18449-2          2,650.00 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
147 นางสาวมาดีฮะห์  สาและ 907-0-60399-3            280.00 บากงพิทยา
148 นางสุในนี  อีซอ 907-0-03715-7          1,199.00 บากงพิทยา
149 นางสาวสุใบหย๊ะ  กะเด็ง 763-0-14648-5            645.00 ส่งเสริมอิสลามศึกษา
150 นายแวอาลี  แวนิ 907-1-53995-4          3,418.00 ปัตตานีดารุสลาม
151 นายมะพอซี  เจะแม็ง 763-0-29240-6          4,510.00 ปัตตานีดารุสลาม
152 นางสาวแวอาซีเยาะ  แวสุหลง 763-0-16639-7          1,048.00 ปัตตานีดารุสลาม
153 นางสาวมารีนา  มิลาเตะ 907-0-05673-9            150.00 ซอลีฮียะห์
154 นายแวหมะซับดุลนี  แวเตะ 925-0-52586-9          2,900.00 ธรรมพิทยาคาร
155 นางสาวมารีนา  มะยี 925-0-47440-7            620.00 อรุณศาสน์ศึกษา
156 นางยามีล๊ะ  ยามา 907-0-35211-7          1,650.00 กูตงวิทยามูลนิธิ
157 นางสาวอารีซะห์  ดือราแม 929-1-41838-2            253.00 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา
158 นางสาวพีรดาว  ดือราแม 907-0-13253-2          1,243.00 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา
159 นางสาวนูรีซัน  สาแล๊ะ 763-0-19153-7            622.00 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา
160 นางสาวฟาตีฮะ  ต่วนบือราเห็ง 763-0-23058-3          1,469.00 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา
161 นายมูหะหมะ  สะมะแอ 907-1-78589-0          1,565.00 ส่งเสริมศาสน์
162 นางสาวฟารีดา  อาลี 763-0-21021-3          2,955.00 อัล-กรุอานและภาษากาลามุลลอฮ
163 นางสาวอารีนา  จาหลง 763-0-84059-7            722.00 อัล-กรุอานและภาษากาลามุลลอฮ
164 นายมูฮามะ  สะเตาะ 925-1-10886-2          1,432.00 ดารูลอูลูมวิทยา
165 นางสาวมาดีฮะห์  วาเยะ 763-0-32434-0          1,312.00 ดารูลอูลูมวิทยา
166 นางสาวยารอดะห์  ยานยา 925-0-31559-7            800.00 ดารูลอูลูมวิทยา
167 นายอับดุลรามัน  เจ๊ะเต๊ะ 907-0-20094-5            337.00 ดารูลอูลูมวิทยา
168 นางสาวโซฟียะ  ยีดอเลาะ 907-0-38102-8            254.00 ดารูลอูลูมวิทยา
169 นายฟาห์มี  วาเด็ง 907-0-24279-6            845.00 ส่งเสริมศาสน์
170 นายมาหามะสำสูดิน  มะตีเยาะ 907-0-56272-3          1,764.00 ส่งเสริมศาสน์
171 นายมาหะมัด  ยุนุ 907-1-54553-9            800.00 ส่งเสริมศาสน์
172 นางสาวดรุณี  มาแฮ 763-0-14650-7          3,828.00 ส่งเสริมศาสน์
173 นายฟายซาล  วามุ 909-0-70588-0        10,810.00 ส่งเสริมศาสน์
174 นายเปาะสู  บาตู 925-0-66223-8          7,021.00 อิสลามนิติวิทย์
175 นายมาหะมัด  ตาเยาะ 907-0-22168-3        18,500.00 ลำหยังวิทยามูลนิธิ
176 นางสาวนูรี  นานวัง 925-0-24766-4            780.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
177 นางอาแอเซาะห์  มะบากอ 925-0-01133-4          2,250.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
178 นางสาวยาลีละห์  กาเดาะ 925-0-19812-4          2,080.00 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
179 นายมูฮาหมัด  บอเหง 763-0-15343-0          2,089.00 พัฒนศาสตร์
180 นางสาวนาซีมัน  เจ๊ะแม็ง 925-0-43274-7            150.00 สามัคคีธรรมวิทยา
181 นางสาวสากีนา  สารี 925-0-32059-0          1,193.00 สามัคคีธรรมวิทยา
182 นางสาวนูริมะห์  หมัดอะด้ำ 485-0-27142-1          5,491.00 สามัคคีธรรมวิทยา
183 นางสาวซัมสูรีย์  เจะนะ 925-0-31815-4            820.00 สามัคคีธรรมวิทยา
184 นางสาวซูไฮละ  สนิ 925-0-50432-2            300.00 สามัคคีธรรมวิทยา
  รวมทั้งสิ้น         443,760.00  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010