[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ผู้เขียน : นางสาวปาตีเม๊าะ มูนิ
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 661
Bookmark and Share


                  เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศหลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้ว (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๔๗๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : ) เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ 

ในการนี้ ขออนุญาตแจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่จะออกให้ผู้เรียน ข้อมูลต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง

๒. การกรอกวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรลงในช่อง วันอนุมัติการจบและลงวันเดือนปีที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนในช่อง วันออกจากโรงเรียนโดยปกติวันทั้งสองจะเป็นวันเดียวกัน ยกเว้นในกรณีที่โรงเรียนยังทำหลักฐานไม่เสร็จ หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ วันอนุมัติการจบที่ปรากฎในระเบียนแสดงผลการเรียนอาจไม่ตรงกับวันทีผู้เรียนออกจากโรงเรียนก็ได้ (คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓)

ดังนั้น ในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในช่อง วันอนุมัติการจบให้กรอกวันที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ส่วนช่อง วันออกจากโรงเรียนให้กรอกวันที่สถานศึกษาบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                       .๓. การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา   ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) 27 ก.พ. 2561
      ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ 27 ก.พ. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010