[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ
ผู้เขียน : นางสาวปาตีเม๊าะ มูนิ
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 818
Bookmark and Share


          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ค่ายที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใน ๔ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่
         ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๕ ที่สนใจสมัครสอบเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอที่โรงเรียนสังกัดอยู่ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) 27 ก.พ. 2561
      ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ 27 ก.พ. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010